Social media w NGO

31.10.2021 r.

Z dniem dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu "Social media w NGO", osiągając wszystkie zaplanowane rezultaty.

„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.” Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Partnerzy: BARR S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Polskie Jagody.


20.10.2021 r.


18.10.2021 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy szkolenie z mediów społecznościowych dla przedstawicieli lubelskich organizacji pozarządowych w ramach projektu "Social media w NGO", którego celem jest wzmocnienie potencjału III sektora poprzez realizację szkoleń edukacyjnych. Uczestniczkom dzisiejszego szkolenia życzymy owocnego przyswajania wiedzy oraz podnoszenia umiejętności i kompetencji.

15.10.2021 r.

Poniżej zamieszczamy Harmonogramy szkoleń w ramach projektu "Social media w NGO".

08.10.2021 r.
Zakończyliśmy rekrutację do projektu "Social media w NGO".

10.09.2021 r.

Wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z Lublina oraz powiatu lubelskiego zapraszamy na bezpłatne szkolenie z obsługi mediów społecznościowych.

Zgłoszenia prosimy kierować poprzez uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego.
Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, przedkładamy:
 • elektronicznie na adres: biuro@fundacjapostscriptum.eu
 • osobiście/ listownie na adres:

FUNDACJA POSTSCRIPTUM
ul. Długa 5, pokój nr 80
20-346 Lublin

Liczba miejsc podczas szkolenia jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiej reakcji na rekrutację, ponieważ liczy się kolejność zgłoszeń.


02.09.2021 r.

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, iż udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5" na realizację projektu „Social media w NGO”, którego celem głównym jest wzmocnienie potencjału III sektora poprzez realizację szkoleń edukacyjnych o tematyce „Social media dla NGO" dla 30 przedstawicieli NGO posiadających swoją siedzibę w Mieście Lublin (powiat lubelski grodzki) i/lub w powiecie lubelskim ziemskim, w terminie do 31.10.2021 r.

 

„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.” Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Partnerzy: BARR S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Polskie Jagody.

Partnerzy projektu: Social Media dla NGO

Social media w NGO - informacje

Grant na start

31.10.2021 r.

Z dniem dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu "Grant na start", osiągając wszystkie zaplanowane rezultaty.

„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.” Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Partnerzy: BARR S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Polskie Jagody.


15.10.2021 r.

Z dniem dzisiejszym osiągnęliśmy cel główny projektu "Grant na start", tj. dokonany został rozwój FUNDACJI POSTSCRIPTUM poprzez zakup sprzętu i oprogramowania związanego z obszarem działań naszej organizacji. Pozwoli to na podniesienie jakości działań statutowych naszej Fundacji związanych z realizacją projektów i przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej oraz grup marginalizowanych.


20.09.2021 r.

Decyzją Zarządu Fundacji, w celu osiągnięcia rezultatów projektu, termin realizacji przedłużamy do 31.10.2021 r.


31.08.2021 r.

Drodzy interesariusze, beneficjenci, partnerzy oraz wolontariusze!

Z radością informujemy, iż udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5" na realizację projektu ”Grant na start”, którego celem głównym jest rozwój FUNDACJI POSTSCRIPTUM poprzez zakup sprzętu i oprogramowania związanego z obszarem działań naszej organizacji, w terminie do 30.09.2021 r.

W ramach projektu planujemy zakup sprzętu i oprogramowania, które posłużą do realizacji naszych celów statutowych oraz naszej misji. Ponadto już dziś serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy cele projektu oraz jego planowane rezultaty, a także przedstawimy zakres działania naszej fundacji, nasze projekty oraz planowane działania na rzecz społeczności lokalnej.

 

„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.” Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Partnerzy: BARR S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Polskie Jagody.

Partnerzy projektu: "Grant na start"

Grant na start - informacje

Pracuję

31.08.2022

Z dniem 31.08.2022 r. zakończyliśmy realizację projektu „Pracuję”, osiągając jednocześnie wszystkie zaplanowane rezultaty.


01.09.2021

Zgodnie z Uchwałą Zarządu FUNDACJI POSTSCRIPTUM nr 1/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., rozpoczęliśmy realizacji projektu „Pracuję”.

Termin realizacji projektu: 01.09.2021-30.08.2022 r.

Obszar realizacji projektu: Województwo lubelskie.

Celem głównym projektu jest promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na lubelskim rynku pracy.

Grupa docelowa: 20 osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) woj. lubelskie. Będą to osoby nie posiadające zatrudnienia (bezrobotne, poszukujące pracy i/lub bierne zawodowo). Ponadto: 20 pracodawców z woj. lubelskiego.

Działania zaplanowane do realizacji:

 1. Działania dla osób z niepełnosprawnościami: przekazywanie informacji nt. dostępnych form aktywizacji społeczno-zawodowej w woj. lubelskim, prawach i obowiązkach na rynku pracy, a także możliwych miejscach odbycia staży i praktyk zawodowych;
 2. Działania dla pracodawców: informowanie pracodawców o możliwościach przyjęcia osób z niepełnosprawnościami na staże i praktyki, a także nieodpłatna pomoc w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji stażowej.

Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia:

 1. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w ramach projektu: 20 osób;
 2. Liczba pracodawców objętych wsparciem w ramach projektu: 20 pracodawców.

Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia:

 1. Liczba osób z niepełnosprawnościami, które nawiązały kontakt z pracodawcą: co najmniej 16 osób;
 2. Liczba pracodawców, wspartych w ramach projektu: co najmniej 20 pracodawców.

AKADEMIA POSTSCRIPTUM

31.08.2023 r.
#AkademiaPostscriptum #NOWEFIO #FundacjaPostscriptum #FPS
 
Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu "AKADEMIA POSTSCRIPTUM" osiągając jednocześnie wszystkie założone rezultaty projektu.
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z ewaluacji ex post, a także zbiorczym produktem finalnym realizacji Warsztatów kreatywnych pn. "Transformacja społeczności lokalnej":
Częścią działań ewaluacyjnych była również zorganizowana 26 sierpnia 2023 r. konferencja podsumowująca. Na konferencji obecni byli m.in.: zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, reprezentacja Uczestników naszej Akademii, kadra merytoryczna projektu, przedstawiciele NGO przyjmujących Uczestników na wolontariaty, a także nasi wolontariusze. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie!
 
Realizacja AKADEMII POSTSCRIPTUM była dla naszej organizacji nie lada wyzwaniem, a także sporą lekcją pokory i rozwagi. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, a także Uczestnikom i Uczestniczkom naszego projektu.
 
Wierzymy - i pokazała to również realizacji AKADEMII POSTSCRIPTUM - iż projekty ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych u osób z młodego pokolenia są niezwykle istotne społecznie, dlatego też nie zwalniamy tempa i szykujemy kolejną petardę na przyszły rok 2024. Zapraszamy do śledzenia naszych social mediów oraz strony internetowej.
 
Jeszcze raz DZIĘKUJEMY❕
 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

01.09.2022 r.

AKADEMIA POSTSCRIPTUM wraca❗️

Rozpoczynamy rekrutację kolejnych Uczestników i Uczestniczek do naszej AKADEMII POSTSCRIPTUM.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne:


01.07.2022 r.

W związku z realizacją Zadania „AKADEMIA POSTSCRIPTUM”, w czerwcu 2022 r. przeprowadzona została jego ewaluacja on-going. Celem ewaluacji było zbadanie, czy zaplanowane działania w ramach Zadania zmierzają ku dobremu, a także ewentualna reakcja na zaistniałe problemy.

Ewaluacji poddane zostały różne aspekty Zadania, m.in. stopień realizacji celów i osiągnięcia rezultatów, stopień zadowolenia Uczestników z udziału w Zadaniu, chęć dalszego zaangażowania w przyszłe działania w ramach organizacji i poza nią, stopień zadowolenia NGO z podjętej współpracy w ramach wolontariatów oraz kwestie organizacyjne.

Ewaluacja objęła osoby ze wszystkich grup zaangażowanych w działania, w tym: bezpośrednich adresatów (24 Uczestników Zadania, którzy ukończyli udział w Zadaniu przed czerwcem 2022 r.), realizatorów (Koordynatora Zadania oraz Asystenta Koordynatora Zadania), a także przedstawicieli NGO przyjmujących Uczestników na wolontariaty.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie ewaluacji on-going był Koordynator Zadania – Paweł Gawryszczak (mgr socjologii). Syntetyczne wnioski z przeprowadzonej ewaluacji on-going zaprezentowane zostały poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Raport z ewaluacji on-going


21.12.2021 r.

W ramach warsztatów kreatywnych "Transformacja społeczności lokalnej" druga grupa młodzieży w naszej Akademii podjęła się omówienia bardzo ważnego tematu jakim jest #tolerancja.
 
Młodzi ludzie wraz z mentorką szukali odpowiedzi na szereg istotnych pytań, takich jak m.in.:
 
✔ Czym jest tolerancja i co ją cechuje❓
✔ Czym jest odmienność kulturowa❓
✔ Co oznacza między- i wielokulturowość❓
✔ Z czego wynika problem braku tolerancji❓
✔ Co rozumiemy przez kompetencje kulturowe❓
✔ Jakie są postawy wobec różnorodności kulturowej❓
 
Warsztaty miały również na celu wypracowanie konkretnych i trwałych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zniwelowania problemu braku tolerancji wśród młodych ludzi.
 
Nasi Akademiowicze wraz z mentorką wyszli również "w teren", w celu przeprowadzenia sondy wśród mieszkańców Lublina nt. tolerancji. Jej wyniki przyniosły nam szereg ciekawych rozważań i spostrzeżeń, które z pewnością wykorzystamy w przyszłości.
 
Prezentujemy Państwu produkt finalny wypracowany w ramach warsztatów, którym jest prezentacja multimedialna.

20.12.2021 r.

Miło nam przedstawić relację ze wsparcia szkoleniowo-edukacyjnego w ramach naszej Akademii Postscriptum, które zrealizowane zostało dla drugiej grupy młodzieży 👦👧👨👩
 
Pozwolimy sobie przy tej okazji zacytować kilka słów od mentorek grupy: "Wspólnie z Uczestnikami z Akademii podczas udziału w projekcie spędzaliśmy bardzo kreatywnie czas rozwijając kompetencje międzykulturowe. Podczas warsztatów kompetencji społecznych robiliśmy mapy myśli, wykorzystując burzę mózgów. Podczas warsztatów kreatywnych, robiliśmy sondę na temat tolerancji, czym jest tolerancja, jak walczyć z jej brakiem. Łączyliśmy się z partnerem w projekcie, Polakami z Chile. Ewelina która pochodzi z małej miejscowości pod Lublinem opowiedziała nam o swojej pracy, różnicach kulturowych i życiu w Stanach Zjednoczonych, Portugalii, na Cyprze i obecnie w Chile. Z racji czasu przedświątecznego, w jakim obecnie się znajdujemy razem z naszymi wspaniałymi młodymi ludźmi robiliśmy wspólnie ozdoby na choinkę trochę inne niż zwykle. Nasi wolontariusze przybrali pachnące świeże drzewko w piękne życzenia. Wypisali na bombkach najważniejsze dla nich wartości w życiu, którymi chcą obdarować wszystkich ludzi na całym świecie bez względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, orientację seksualną..., przesłania ponad podziałami. Nasi Wolontariusze wnieśli w ramach naszej współpracy ogrom nadziei i wiary, że świat młodego pokolenia będzie światem bogatszym o wartości wyznawane przez naszą wspaniałą młodzież."
 
Brawo! Jesteśmy z Was dumni! 🔥🔥🔥
 
Bardzo się cieszymy, że nasza Akademia jest tak świetnie prowadzona i realizowana, gdyż stała się właśnie dla młodzieży fantastyczną platformą do aktywnego działania i rozwijania swoich pasji i potencjałów! 🌟
 
A już po Nowym Roku obie grupy młodzieży rozpoczynają trening nabytych kompetencji społecznych w praktyce, poprzez udział w wolontariatach w lubelskich NGO. Będzie się działo 🏆
 

03.12.2021 r.

W ramach Warsztatów kreatywnych "Transformacja lokalnej społeczności" w naszej Akademii Postscriptum, młodzież uczestnicząca w projekcie podjęła istotny problem, jakim jest #samotność w Święta. Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z przygotowań do wystawy fotograficznej, która odbędzie się już w najbliższy piątek (10.12.2021) o godzinie 17:00 w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie, przy ul. Łabędziej 15. Wystawę uświetni koncert kolęd.

Wyrażając ogromną satysfakcję z poziomu zaangażowania naszych zdolnych i kreatywnych Uczestniczek i Uczestników Projektu, serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=443667027373862&set=pcb.443667230707175


02.11.2021 r.


HARMONOGRAMY

WERYFIKACJA WSTĘPNA:
SZKOLENIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
MENTORING:
WARSZTATY KREATYWNE:
WERYFIKACJA KOŃCOWA:

20.09.2021 r.


13.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi projektu, tj.:

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY + ZAŁĄCZNIKI

Regulamin projektu określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. AKADEMIA POSTSCRIPTUM.

Dokumenty aplikacyjne można składać: osobiście/ pocztą/ e-mailowo lub telefonicznie z późniejszym dostarczeniem na pierwszych zajęciach (jako udogodnienie dla osób z niepełnosprawnością).

Biuro projektu znajduje się w Lublinie, ul. Długa 5, pokój nr 80.

nr tel. +48 883-630-393

Jeśli:
✔ jesteś osobą młodą (w wieku 15-25 lat);
✔ zamieszkujesz i/lub uczysz się na terenie Miasta Lublin;
✔ chcesz podnieść poziom swoich kompetencji społecznych;
✔ czujesz się osobą wykluczoną lub zagrożoną wykluczeniem społecznym,

koniecznie skontaktuj się z nami, pomożemy!


07.09.2021 r.

Z dniem dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Narodowym Instytutem Wolności na realizację projektu pn. AKADEMIA POSTSCRIPTUM w ramach NOWEFIO – KONKURS NOWEFIO 2021, Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Będzie to pierwszy tego typu projekt realizowany przez naszą Fundację, dlatego zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku, LinkedIn oraz na naszej stronie internetowej, a także do kibicowania nam w pomyślnej realizacji przedsięwzięcia.

#SukcesPoprzezBiznes – kampania informacyjno-edukacyjna na temat rozwoju przedsiębiorczości w woj. lubelskim

Z dniem dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu "#SukcesPoprzezBiznes – kampania informacyjno-edukacyjna na temat rozwoju przedsiębiorczości w woj. lubelskim", osiągając wszystkie zaplanowane rezultaty.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 120 godzin zegarowych konsultacji indywidualnych dla 60 osób dorosłych, które obejmowały m.in.:

🔹 doradztwo indywidualne z zakresu rozwoju postaw przedsiębiorczych,
🔹 pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z podjęciem i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej,
🔹 szkolenie z zakresu przygotowania dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o wsparcie finansowe oraz pomostowe.

Przeprowadzona przez nas e-kampania informacyjno-edukacyjna w social mediach osiągnęła 5 171 odbiorców, co ponad pięciokrotnie przewyższyło nasze wstępne założenia 🏆🎯🔥

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia poniższych rezultatów:
🔷 Liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu pozyskania dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków unijnych: 60 osób;

🔷 Liczba osób, które złożyły dokumenty aplikacyjne w celu pozyskania dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków unijnych: 15 osób.

Z informacji pozyskanych podczas przeprowadzonej ewaluacji ex post, dowiedzieliśmy się, iż wszystkie osoby, które wzięły udział w projekcie oraz złożyły dokumenty aplikacyjne, otrzymały dofinansowanie na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków unijnych. Jest to ogromny #SukcesPoprzezBiznes ❗️❗️❗️ Wszystkim młodym przedsiębiorczyniom i przedsiębiorcom życzymy powodzenia i trzymamy za Was kciuki 🔥

Tym samym osiągnęliśmy cel główny projektu, którym był wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców woj. lubelskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków unijnych, poprzez e-kampanię w social mediach oraz prowadzenie stacjonarnego punktu informacyjnego.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z realizacji w/w przedsięwzięcia, tym bardziej, iż był to nasz autorski, innowacyjny na skalę krajową projekt edukacyjny, który łączył jednocześnie bezpośrednie wsparcie indywidualne dla Uczestników i Uczestniczek, jak i kampanię informacyjną dla ogółu społeczeństwa.


02.05.2022

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu FUNDACJI POSTSCRIPTUM nr 1/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., do dnia 30.09.2022 r. przedłużamy realizację projektu "#SukcesPoprzezBiznes – kampania informacyjno-edukacyjna na temat rozwoju przedsiębiorczości w woj. lubelskim".

Decyzja o przedłużeniu projektu jest podyktowana Państwa ogromnym zainteresowaniem dot. pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także trwającymi naborami do projektów dotacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Poddziałanie 9.3.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż docelowe wskaźniki rezultatu, zaplanowane do 30.04.2022 r. zostały osiągnięte na poziomie 100%.


01.10.2021

Zgodnie z Uchwałą Zarządu FUNDACJI POSTSCRIPTUM nr 2/2021 z dnia 01 października 2021 r., rozpoczęliśmy realizacji projektu „#SukcesPoprzezBiznes – kampania informacyjno-edukacyjna na temat rozwoju przedsiębiorczości w woj. lubelskim”.

Termin realizacji projektu: 01.10.2021-30.04.2022 r.

Obszar realizacji projektu: Województwo lubelskie.

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców woj. lubelskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków unijnych, poprzez e-kampanię w social mediach oraz prowadzenie stacjonarnego punktu informacyjnego.

Grupa docelowa to mieszkańcy woj. lubelskiego zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Działania zaplanowane do realizacji:

 1. Stacjonarny punkt bezpłatnych porad – działanie polegające na przekazywaniu informacji oraz konsultowaniu pomysłów i rozwiewaniu wątpliwości w sposób stacjonarny (w biurze projektu) w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków unijnych, w tym m.in. nt.: podmiotów realizujących projekty w ramach RPO WL, Poddziałanie 9.3, terminach naboru dokumentów aplikacyjnych, kompletności oraz poprawności merytorycznej dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, prawach i obowiązkach beneficjentów ubiegających się o wsparcie. Stacjonarny punkt bezpłatnych porad znajdował się będzie na terenie Miasta Lublin.
 2. E-kampania w social mediach – działanie polegające na przekazywaniu informacji na portalu społecznościowym Facebook w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków unijnych, w tym m.in. nt.: podmiotów realizujących projekty w ramach RPO WL, Poddziałanie 9.3, terminach naboru dokumentów aplikacyjnych, kompletności oraz poprawności merytorycznej dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, prawach i obowiązkach beneficjentów ubiegających się o wsparcie.

Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia:

 1. Liczba osób, które wzięły udział w bezpłatnych poradach z zakresu pozyskania dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków unijnych: 60 osób;
 2. Liczba odbiorców e-kampanii w social mediach w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków unijnych: 1000 osób.

Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia:

 1. Liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu pozyskania dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków unijnych: min. 60 osób;
 2. Liczba osób, które złożyły dokumenty aplikacyjne w celu pozyskania dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków unijnych: min. 15 osób.

 

Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie małej retencji wodnej w woj. lubelskim

02.02.2022 r.

Z dniem 31.01.2022 r. zakończyliśmy realizację projektu "Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie małej retencji wodnej w woj. lubelskim", osiągając jednocześnie wszystkie zaplanowane rezultaty. Poniżej prezentujemy Państwu Raport podsumowujący z realizacji projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

Projekt został zrealizowany w ramach konkursu: “30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”.


26.01.2022 r.

Prezentujemy harmonogramy szkolenia:
Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi ze szkolenia:

🌍 LUBLIN I OKOLICE!
🌍 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu edukacyjnym z zakresu skali problemów w gospodarowaniu wodą i znaczeniu małej retencji wodnej.
🌍 Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
💦 Gdzie: ul. Wrotkowska 2 w Lublinie.
💦 Kiedy:
1) 27 stycznia 2022 r. (czwartek), godz. 8:30;
2) 27 stycznia 2022 r. (czwartek), godz. 14:00.
🌍 Przewidujemy dwa szkolenia w dniu 27 stycznia w godzinach rannych oraz popołudniowych, dlatego też podczas zgłoszenia prosimy o podanie informacji, która godzina Państwu pasuje.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
Projekt został dofinansowany w ramach konkursu: “30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”. 🌍

13.01.2022 r.

🌍 BIAŁA PODLASKA I OKOLICE!
🌍 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu edukacyjnym z zakresu skali problemów w gospodarowaniu wodą i znaczeniu małej retencji wodnej.
🌍 Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
💦 Gdzie: sala konferencyjna przy ul. Kraszewskiego 4 / Warszawskiej 6 w Białej Podlaskiej;
💦 Kiedy: 28 stycznia 2022 r. (piątek), godz. 14:00.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
Projekt został dofinansowany w ramach konkursu: “30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”. 🌍

04.01.2022 r.


01.01.2022 r.

#EKO #MałaRetencjaWodna #FundacjaPostscriptum #FPS
🌍Pragniemy poinformować, iż w trosce o dobro naszej planety podjęliśmy się realizacji projektu ekologicznego pn. "Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie małej retencji wodnej w woj. lubelskim". 💧 💦 ☔️🌊
🌎Celem głównym projektu jest wzrost świadomości ogółu społeczeństwa w woj. lubelskim na temat skali problemów w gospodarowaniu wodą i znaczeniu małej retencji, poprzez organizację szkolenia edukacyjnego. 🌻 🌹 🌷 🌼
🌏Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu w sprawie uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu szkoleniach edukacyjnych:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
Projekt został dofinansowany w ramach konkursu: “30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”.

Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy

29.08.2023 r.
Pragniemy poinformować, iż z powodzeniem zakończyliśmy rekrutację do projektu.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu

10.12.2022 r.

 
Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy realizację projektu "Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy", osiągając jednocześnie wszystkie zaplanowane rezultaty.
Realizacja projektu przyniosła szereg pozytywnych i pożądanych efektów oraz rezultatów dotyczących zwieszenia możliwości wejścia na rynek pracy wśród osób z grupy docelowej.
 
◾️ W rezultacie realizacji projektu wśród osób z zaburzeniami psychicznymi wzrósł poziom aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia.
◾️ Uczestnicy projektu nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe oraz praktyczne doświadczenie zawodowe.
◾️ Poskutkowało to przygotowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi do wejścia na rynek pracy.
 
Projekt realizowany zgodnie z umową DZR.TD.4010.1.2022 na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZR/I/SWL/2022.

07.03.2022 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie "Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy", którego celem głównym jest wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujące przygotowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi do wejścia na rynek pracy.

Projekt realizujemy w terminie 07.03.2022-10.12.2022 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy, jeśli spełniasz poniższe kryteria:

 • jesteś osobą z niepełnosprawnością (osoba z zaburzeniami psychicznymi);
 • jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej (18-59 lat dla kobiet i 18-64 lata dla mężczyzn);
 • jesteś osobą bez zatrudnienia, tj.: osobą bezrobotną, poszukującą pracy i/lub bierną zawodowo;
 • pochodzisz z Miasta Lublin i/lub z powiatu lubelskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).

Wsparcie dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu:

 • Indywidualny Plan Drogi życiowej i zawodowej;
 • doradztwo zawodowe;
 • poradnictwo zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • nawiązanie kontaktu z pracodawcami.

Wsparcie dla części Uczestników/Uczestniczek projektu:

 • szkolenie i praktyka u pracodawcy.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Rekrutacja potrwa do 30.04.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

MASZ PYTANIA? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Biuro projektu: FUNDACJA POSTSCRIPTUM
ul. Długa 5, pok. nr 80, 20-346 Lublin
Tel.: 733-445-117; biuro@fundacjapostscriptum.eu

AKADEMIA POSTSCRIPTUM 2

28.12.2022 r.
Akademia Postscriptum 2 zakończona! 👍
 
Pragniemy poinformować, iż dobiega końca realizacja projektu "Akademia Postscriptum 2", w ramach którego 24 osoby młode w wieku 15-25 lat z terenu powiatu krasnostawskiego podniosły poziom swojej aktywności społecznej i obywatelskiej oraz aktywności wolontariackiej, w tym również nawiązana została współpraca międzynarodowa z grupami zrzeszającymi Polaków mieszkających za granicami Polski.
 
W ramach Akademii Uczestnicy wzięli udział we wstępnej weryfikacji poziomu kompetencji, szkoleniach kompetencji społecznych, warsztatach kreatywnych, indywidualnym mentoringu, wolontariatach w lokalnych NGO oraz w końcowej weryfikacji poziomu kompetencji społecznych.
 
Realizacja projektu przyczyniła się do nabycia kompetencji społecznych zgodnych z ramą ESCO (Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów) przez 24 osoby, a także do:
🔹 wzrostu wiedzy nt. posiadanego poziomu kompetencji oraz luk kompetencyjnych;
🔹 wzrostu wiedzy nt. aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poprawy swojej niekorzystnej sytuacji;
🔹 wzrostu wiedzy nt. problemów istniejących w społeczności lokalnej oraz w społeczności Polaków mieszkających za granicą;
🔹 wzrostu poziomu zaangażowania i aktywności wolontariackiej;
🔹 uzupełnienia luk kompetencyjnych oraz wzrostu poziomu aktywności społeczno-obywatelskiej.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zbiorczego produktu finalnego:
Dziękujemy partnerom za wspólną realizację projektu: Fundacja WINDA oraz Spółdzielnia Socjalna "Polka".
 
Projekt realizujemy zgodnie z Umową nr 30.IV/2022 o realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

31.08.2022 r.

W ramach warsztatów kreatywnych w Akademii Postscriptum 2 Uczestniczki i Uczestnicy Projektu podjęli współpracę z grupą młodzieży z Ukrainy. Produktem finalnym, który powstał podczas warsztatów jest prezentacja multimedialna "Problemy Polaków mieszkających w Ukrainie".
Młodzież podczas warsztatów szukała m.in. odpowiedzi na pytania:
💙 kim są Polacy mieszkający w Ukrainie?
💛 gdzie zamieszkują Polacy w Ukrainie?
💙 jakie są kontakty pomiędzy Polakami, a Ukraińcami?
💛 jak poradzić sobie z trudną historią naszych narodów?
💙 jakie skutki przyniosła aktualnie trwająca wojna?
Warsztaty skupiły się również na kwestiach szkolnictwa, tradycji rodzinnych, a także działalności Polaków i organizacji polonijnych w Ukrainie.
Cieszy nas fakt, iż krasnostawska młodzież nie boi się rozmawiać na tematy trudne oraz uważa, że są one bardzo istotne w odniesieniu do wzajemnej akceptacji naszych narodów.
W ramach warsztatów kreatywnych w Akademii Postscriptum 2 Uczestniczki i Uczestnicy Projektu z drugiej grupy podjęli współpracę z grupą młodzieży z Irlandii. Produktem finalnym, który powstał podczas warsztatów jest prezentacja multimedialna "Problemy Polaków mieszkających w Irlandii".
Młodzież podczas warsztatów szukała m.in. odpowiedzi na pytania:
💚 kim są Polacy mieszkający w Irlandii?
🤍 ilu szacunkowo jest Polaków w Irlandii?
🧡 co trzeba wiedzieć przed wyjazdem do Irlandii?
💚 jakie są plusy oraz minusy życia w Irlandii?
🤍 jakie skutki przyniosła aktualnie trwająca wojna?
Warsztaty skupiły się również na kwestiach gospodarczych, zarobkach, a także działalności Polaków i organizacji polonijnych w Irlandii.
Prezentacje z warsztatów:
Projekt realizujemy zgodnie z Umową nr 30.IV/2022 o realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

21.03.2022 r.

21.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi projektu, tj.:

Regulamin projektu określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. AKADEMIA POSTSCRIPTUM 2.

Dokumenty aplikacyjne można składać do biura fundacji lub biur Partnerów: osobiście/ pocztą/ e-mailowo lub telefonicznie z późniejszym dostarczeniem na pierwszych zajęciach (jako udogodnienie dla osób z niepełnosprawnością).

Biuro projektu: ul. Długa 5, pokój nr 80, 20-346 Lublin.

Biura Partnerów:

Fundacja WINDA: ul. PCK 18a, 22-300 Krasnystaw

Spółdzielnia Socjalna "POLKA": ul. Gminna 4, Izbica-Wieś, 22-375 Izbica

nr tel. +48 733-445-117

Jeśli:
✔ jesteś osobą młodą (w wieku 15-25 lat);
✔ zamieszkujesz i/lub uczysz się na terenie powiatu krasnostawskiego;
✔ chcesz podnieść poziom swoich kompetencji społecznych;
✔ czujesz się osobą wykluczoną lub zagrożoną wykluczeniem społecznym,

koniecznie skontaktuj się z nami, pomożemy!


04.03.2022 r.

Pragniemy poinformować, iż rozpoczynamy realizację projektu "AKADEMIA POSTSCRIPTUM 2".

Projekt realizujemy zgodnie z Umową nr 30.IV/2022 o realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

HARMONOGRAMY

WERYFIKACJA WSTĘPNA:
SZKOLENIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
MENTORING:
WARSZTATY KREATYWNE:
WERYFIKACJA KOŃCOWA:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)

08.12.2022 r.
 
W dniu dzisiejszym odbyła się impreza podsumowująca realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025)", skierowanego do Seniorów i Seniorek z gminy Zakrzówek.
 
Bardzo dziękujemy Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek za zaangażowanie w realizację projektu. Każdemu życzymy takich owocnych i profesjonalnych współprac, jak nasza z CKiB Zakrzówek na czele z Panią Dyrektor Beatą Łukasik ❤️
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w rezultacie realizacji projektu wśród 20 Seniorów i Seniorek z gminy Zakrzówek wzrósł poziom aktywności społecznej, w tym aktywności technologicznej, ruchowej oraz kulturalnej. Tym samym kończymy realizację projektu.
 
Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.ET.4171.13.2022 na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2022.

01.06.2022 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)", którego celem głównym jest aktywizacja społeczna (w tym technologiczna, ruchowa oraz kulturalna) 20 Seniorów i Seniorek (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących Gminę Zakrzówek.

Projekt realizujemy w terminie 01.06.2022-10.12.2022 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy Seniorów i Seniorki (w wieku 60 lat i więcej), zamieszkujących/zamieszkujące na terenie Gminy Zakrzówek, którzy/które posiadają potrzeby w dostępie do aktywnych form włączających społecznie, w tym technologicznie, ruchowo oraz kulturalnie. Zajęcia stacjonarne w ramach projektu odbędą się w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

Planowane działania w ramach projektu:
1. Warsztaty z obsługi urządzeń technologicznych oraz obróbki graficznej zdjęć;
2. Plenerowa wycieczka fotograficzna;
3. Grupowa fizjoterapia ruchowa;
4. Muzykoterapia;
5. Wyjazd do teatru do Lublina;
6. Impreza podsumowująca w społeczności lokalnej.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Rekrutacja potrwa do 30.06.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularze rekrutacyjne oraz Regulamin Projektu dostępne są również w siedzibie Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 b, 23-213 Zakrzówek.

MASZ PYTANIA? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Biuro projektu: FUNDACJA POSTSCRIPTUM
ul. Długa 5, pok. nr 80, 20-346 Lublin
Tel.: 733-445-117; biuro@fundacjapostscriptum.eu

Akademia Młodego Lidera

 
"Akademia Młodego Lidera" zakończona🔥
 
W ramach projektu "Akademia Młodego Lidera" na rzecz 60 osób młodych ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się na terytorium woj. lubelskiego (Lublin, Opole Lubelskie, Krasnystaw) zrealizowaliśmy 80 godzin szkolenia edukacyjnego.
 
W rezultacie realizacji projektu wśród 96% spośród 60 osób młodych ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się na terytorium woj. lubelskiego (Lublin, Opole Lubelskie, Krasnystaw) nastąpił wzrost poziomu aktywności społecznej, co spowodowało zaangażowanie młodych osób w działania na rzecz swoich społeczności lokalnych oraz w swoich szkołach.
 
W efekcie realizacji szkoleń edukacyjnych 100% osób młodych ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się na terytorium woj. lubelskiego (Lublin, Opole Lubelskie, Krasnystaw) nabyło kompetencje związane z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, motywacji, poszukiwania i rozwijania talentów, co poświadczone zostało wydaniem stosownego Zaświadczenia.
 
Wskaźnik efektywności szkoleń (tj. procentowy wzrost wiedzy i świadomości uczestników szkoleń) wyniósł 28,00%, przy 55,4% na etapie pre testów oraz 83,4% na etapie post testów.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu z realizacji projektu, który powstał w ramach ewaluacji ex post:
 
Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”.

07.12.2022 r.
#AkademiaMłodegoLidera #FundacjaPostscriptum #FPS

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy wszystkie szkolenia edukacyjne w ramach projektu "Akademia Młodego Lidera".
 
Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom oraz trenerom dziękujemy za ogromne zaangażowanie❗️
Jesteśmy dumni, że mogliśmy realizować tak wartościowy projekt.
 
Kolejnym, ostatnim już, etapem realizacji projektu "Akademia Młodego Lidera" jest opracowanie raportu w ramach ewaluacji ex-post. Raport opublikujemy jeszcze w tym roku.
 
Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”.

20.10.2022 r.
#AkademiaMłodegoLidera #FundacjaPostscriptum #FPS

Pragniemy poinformować, iż rekrutacja do projektu "Akademia Młodego Lidera" została zakończona.
Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie🔥
 
Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”.

08.10.2022 r.
#AkademiaMłodegoLidera #FundacjaPostscriptum #FPS

Realizacja projektu trwa w najlepsze. Jesteśmy za półmetkiem realizacji naszej "Akademii Młodego Lidera", której celem głównym jest nabycie lub wzrost kompetencji związanych z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, motywacji, poszukiwania i rozwijania talentów wśród osób z grupy docelowej.

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”.


01.07.2022 r.
#AkademiaMłodegoLidera #FundacjaPostscriptum #FPS

📢 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie "Akademia Młodego Lidera", którego celem głównym jest nabycie lub wzrost kompetencji związanych z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, motywacji, poszukiwania i rozwijania talentów wśród osób z grupy docelowej.
 
📅 Projekt realizujemy w terminie 01.07.2022-30.12.2022 r.
 
✔️ Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczące się na terytorium woj. lubelskiego.
 
W ramach projektu przeprowadzimy 8-godzinne grupowe szkolenie edukacyjne pn. "Akademia Młodego Lidera", w którego zakres wejdą cztery bloki tematyczne:
➀ Komunikacja;
➁ Ja jako Lider/-ka;
➂ Motywacja do aktywnych działań;
➃ Moje talenty.
W ramach szkoleń zapewniamy zaplecze techniczne (salę szkoleniową) oraz materiały szkoleniowe i edukacyjne. Nabyte kompetencje poświadczone zostaną wydaniem odpowiedniego Zaświadczenia.
 
🎯 Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.
 
🕔 Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 01.07.2022-30.11.2022 r.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”.

Tatowisko 2022

Szanowni,
Jako partner merytoryczny w projekcie pn. "Tatowisko 2022", realizowanym przez Fundacja Holistyczne Centrum Wsparcia serdecznie zapraszamy do udziału!
Projekt skierowany jest do:
✔️ 28 ojców w wieku powyżej 18 roku życia zamieszkujących w Lublinie lub sąsiednich gminach;
✔️ dzieci mężczyzn objętych działaniami projekcie (około 40 dzieci w wieku 3-18 lat).
Głównym celem projektu jest:
◾️ wyposażenie 28 mężczyzn (ojców) w kompetencje, które poprawią jakość ich ojcostwa oraz jakość relacji z dziećmi.
Wśród celów szczegółowych stawiamy sobie m.in.:
▪️ utworzenie przestrzeni do swobodnej wymiany doświadczeń dla ojców (zarówno tych pozytywnych, jak i tych związanych z trudnościami);
▪️ stworzenie warunków dla wartościowego spędzania czasu ojców i dzieci;
▪️ wsparcie ojców w zakresie identyfikacji mocnych i słabych stron oraz realizacji osobistych celów rozwojowych związanych z ojcostwem;
▪️ promocję świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa w społeczeństwie.
W ramach projektu oferujemy m.in.:
🔹 organizację dwóch edycji innowacyjnego wydarzenia dla ojców z dziećmi (wyjazd weekendowy);
🔹 coaching rodzicielski (spotkania indywidualne 1:1);
🔹 utworzenie i prowadzenie Klubu Ojca (spotkania grupowe).
☑️ Udział w projekcie jest bezpłatny.
✅ Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.
Po więcej informacji zapraszamy do:
☎️ 605-995-177
Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Akademia "Mamy Mamom"

28.12.2022 r.

 
Akademia "Mamy Mamom" zakończona🔥
 
W ramach projektu zrealizowaliśmy 90 godzin warsztatów tematycznych dla 10 Mam pozostających bez pracy, tj.: przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też Mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi, z terenu gminy Głusk w woj. lubelskim.
 
Z dumą prezentujemy opinię jednej z naszych Uczestniczek nt. projektu:
 • Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w projekcie. Zadziało się więcej niż sądziłam. Poznałam wspaniałe kobiety, które stały się dla mnie inspiracją. Część warsztatowa z psychologiem sprawiła, że znalazłam w sobie siłę, inspiracje do działania, do ulepszania siebie, pokazały mi drogę do moich potrzeb. Moduł ostatni – był jak rozwinięcie skrzydeł – wiem, że dobrze szukać czegoś, co sprawia mi radość i co będzie tylko moje! A sesja była uwieńczeniem całości – widzę na zdjęciu szczęśliwą mamę, szczęśliwą kobietę, która świadomie wybiera to, co jest dobre dla niej i swojej rodziny. Dziękuję.
W ramach Akademii Mamy miały możliwość postawić siebie na pierwszym miejscu. Pozwoliło to na zgłębienie swoich problemów oraz potrzeb. Zajęcia kompetencji ”miękkich” przyczyniły się do poznania swoich mocnych i słabych stron, cech charakteru, planów oraz marzeń. Mamy poznały techniki radzenia sobie ze stresem, a także zbudowały na nowo pewność siebie w perspektywie zawodowej.
 
Moduł zawodowy pozwolił na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, a także nabycia wiedzy nt. możliwości podjęcia aktywności zawodowych, w tym również rozpoczęcia swojej własnej firmy.
 
Projekt przygotował Mamy do wejścia na rynek pracy z odwagą i pewnością siebie, a także dał szerokie spektrum do rozwoju zawodowego po jego zakończeniu. Wymiernym tego efektem jest fakt, iż w trakcie trwania projektu jedna z jego Uczestniczek otrzymała zatrudnienie. Jak sama twierdzi, bez udziału w projekcie i bez przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z doradczynią zawodową w ramach Akademii, nie byłoby to możliwe.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu z realizacji projektu, który powstał w ramach ewaluacji ex post:
 
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Skrzydła dla Mamy” edycja III.

01.12.2022
#AkademiaMamyMamom #FundacjaPostscriptum #FPS

W ramach naszej Akademii "Mamy Mamom" zorganizowaliśmy dziś sesję fotograficzną na zakończenie warsztatów projektowych. Tym wydarzeniem kończymy realizację merytoryczną projektu. W terminie do 31.12.2022 r. opublikowany zostanie raport z ewaluacji ex-post.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Skrzydła dla Mamy” edycja III.


16.11.2022

 
Akademia "Mamy Mamom" trwa❗️
 
Rozpoczynamy realizację trzeciego, ostatniego modułu "CZAS DLA MAMY" w ramach naszej Akademii.
 
Podczas tej części warsztatowej zrealizujemy warsztaty dietetyczne, jogę i warsztaty oddechowe, warsztaty ruchowo-taneczne, zajęcia z szydełkowania oraz sesję fotograficzną na zakończenie projektu.
 
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Skrzydła dla Mamy” edycja III.

28.10.2022
#AkademiaMamyMamom #FundacjaPostscriptum #FPS

Akademia "Mamy Mamom" trwa❗️

Warsztatami pn. "Zaczynam od początku" rozpoczęliśmy realizację drugiego modułu projektu np. "MAMA WRACA DO PRACY".
 
Podczas tej części warsztatowej Uczestniczki poszerzą swoją wiedzę m.ni. nt. rynku pracy. Warsztatom towarzyszą animacje dla dzieci.
 
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Skrzydła dla Mamy” edycja III.

11.10.2022
#AkademiaMamyMamom #FundacjaPostscriptum #FPS

Akademia "Mamy Mamom" ruszyła❗️
 
Realizację projektu rozpoczęliśmy warsztatami pn. "Jestem jaka jestem" w ramach pierwszego modułu "MAMA – TO BRZMI DUMNIE".
 
Na pierwszym spotkaniu warsztatowym Uczestniczki projektu poznają swój profil osobowości, cechy temperamentu, a także metody radzenie sobie ze stresem. Warsztatom towarzyszą animacje dla dzieci.
 
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Skrzydła dla Mamy” edycja III.
👸👒💄 Rozpoczynamy realizację projektu pn. Akademia "Mamy Mamom", w ramach którego aktywne zawodowo Mamy wspierać będą Mamy pozostające bez pracy.
 
👩 Dla kogo?
Do projektu zapraszamy 10 Mam pozostających bez pracy, tj.: przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też Mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi, z terenu gminy Głusk w woj. lubelskim.
 
👍🏻 Co oferujemy?
Planujemy zorganizowanie piętnastu 3-godzinnych warsztatów tematycznych w ramach trzech modułów:
🌸 "MAMA – TO BRZMI DUMNIE";
🌸 "MAMA WRACA DO PRACY";
🌸 "CZAS DLA MAMY".
 
💪🏻 Co zapewniamy?
🍀 poczęstunek;
🍀 materiały dydaktyczne;
🍀 opiekę nad dziećmi na czas warsztatów;
🍀 wsparcie od aktywnych zawodowo Mam.
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
 
Warsztaty odbędą się w Gminna Biblioteka Publiczna w Dominowie pod adresem ul. Rynek 1, 20-388 Dominów 🚩
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Skrzydła dla Mamy” edycja III.

Akademia Młodego Przedsiębiorcy

31.03.2023 r.
 
#AkademiaMłodegoPrzedsiębiorcy #FundacjaPostscriptum #FPS
 
"Akademia Młodego Przedsiębiorcy" zakończona 🔥
 
🟩 W ramach projektu "Akademia Młodego Lidera" na rzecz 60 osób młodych ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się na terytorium woj. lubelskiego zrealizowaliśmy 80 godzin szkolenia edukacyjnego.
 
🟩 W rezultacie realizacji projektu wśród 100% spośród 60 osób młodych ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się na terytorium woj. lubelskiego nastąpił wzrost poziomu aktywności ekonomicznej, co spowodowało zaangażowanie młodych osób w podejmowanie przemyślanych decyzji związanych z własnymi finansami.
 
🟩 W efekcie realizacji szkoleń edukacyjnych 100% osób młodych ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się na terytorium woj. lubelskiego nabyło kompetencje z zakresu edukacji finansowej i ekonomicznej oraz wśród 100% osób młodych nastąpił wzrost postaw przedsiębiorczych, co poświadczone zostało wydaniem stosownego Zaświadczenia.
 
🟩 Wskaźnik efektywności szkoleń (tj. procentowy wzrost wiedzy i świadomości uczestników szkoleń) wyniósł 46,83%, przy 50,83% na etapie pre testów oraz 97,67% na etapie post testów.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu z realizacji projektu, który powstał w ramach ewaluacji ex post:
 
Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.

16.03.2023
 
#AkademiaMłodegoPrzedsiębiorcy #FundacjaPostscriptum #FPS
 
Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy szkolenia edukacyjne w ramach projektu "Akademia Młodego Przedsiębiorcy".
 
Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom oraz trenerom dziękujemy za ogromne zaangażowanie❗️
 
Jesteśmy dumni, że mogliśmy realizować tak wartościowy projekt 🏆
 
Kolejnym, ostatnim już, etapem realizacji projektu "Akademia Młodego Przedsiębiorcy" jest opracowanie raportu w ramach ewaluacji ex-post. Raport opublikujemy do końca marca 2023 r.
 
Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.

02.03.2023

#AkademiaMłodegoPrzedsiębiorcy #FundacjaPostscriptum #FPS

Pragniemy poinformować, iż rekrutacja do projektu "Akademia Młodego Przedsiębiorcy" została zakończona.
Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie🔥

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.


01.10.2022
#AkademiaMłodegoPrzedsiębiorcy #FundacjaPostscriptum #FPS
 
📢 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie "Akademia Młodego Przedsiębiorcy", którego celem głównym jest nabycie lub wzrost kompetencji z zakresu edukacji finansowej i ekonomicznej oraz wzrost postaw przedsiębiorczych wśród osób z grupy docelowej.
 
📅 Projekt realizujemy w terminie 01.10.2022-31.03.2023 r.
 
✔️ Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczące się na terytorium woj. lubelskiego.
 
W ramach projektu przeprowadzimy 8-godzinne grupowe szkolenie edukacyjne pn. "Akademia Młodego Przedsiębiorcy", w którego zakres wejdą cztery bloki tematyczne:
➀ Podstawy edukacji ekonomicznej;
➁ Planowanie, zarządzanie i inwestowanie własnymi finansami;
➂ Jak podejmować racjonalne decyzje finansowe;
➃ Analiza zjawisk zachodzących w gospodarce mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze.
 
W ramach szkoleń zapewniamy zaplecze techniczne (salę szkoleniową) oraz materiały szkoleniowe i edukacyjne. Nabyte kompetencje poświadczone zostaną wydaniem odpowiedniego Zaświadczenia.
 
🎯 Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.
 
🕔 Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 01.10.2022-28.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
https://fundacjapostscriptum.eu/
 
Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.

Spotkania o Wołyniu

21.11.2022

W piątek 18.11.2022 r. przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie zorganizowaliśmy imprezę podsumowującą projekt "Spotkania o Wołyniu".
 
W imprezie udział wzięli lubelscy Seniorzy z dzielnic 10-ta, Bronowice i Tatary oraz młodzież, z którą współpracuje Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, a także zaproszeni goście i media.
 
Imprezie towarzyszyła wystawa fotograficzna pn. "Niedokończone msze wołyńskie", przedstawiająca sylwetki księży zabitych podczas sprawowania mszy na Wołyniu.
 
Imprezę uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Jawor" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dla wielu zaproszonych gości była to dobra okazja do wspólnego śpiewania, a niektórzy nie kryli nawet swojego wzruszenia.
 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację w/w projektów! Cieszymy się, że nasze działania przyczyniają się do krzewienia postaw patriotycznych, do wzrostu aktywności społecznej Seniorów i młodzieży, a także do integracji międzypokoleniowej. Obiecujemy działać dalej i realizować kolejne tego typu przedsięwzięcia.
 
Projekt "Spotkania o Wołyniu" współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Grant na realizację projektu uzyskaliśmy w ramach III edycji projektu "Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów" realizowanego przez Fundacja Wspólnota Pokoleń.

15.11.2022

Zakończyliśmy realizację spotkań edukacyjnych dla Seniorów i Seniorek zamieszkujących Miasto Lublin w ramach projektu "Spotkania o Wołyniu". Na spotkaniach edukacyjnym opowiadaliśmy o historii wołyńskich kresów.
 
Scenariusz spotkań o Wołyniu obejmował m.in.:
▪️ Opowieść o sytuacji Polaków na Wołyniu od wybuchu wojny oraz w latach 1943-1944;
▪️ Projekcje filmów Wołyń w pożodze, W podboju Wołynia, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej;
▪️ Opowieść o losach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej;
▪️ Opowieść o pracach porządkowych wolontariuszy z Polski na cmentarzach kresowych.
 
Ale to jeszcze nie koniec działań projektowych! Już w najbliższy piątek 18.11.2022 r. o godzinie 15:00 w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie przy ul. Łabędziej 15, zorganizowany zostanie koncert pieśni patriotycznych dla naszych Seniorów i Seniorek. Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna pn. "Niedokończone msze wołyńskie". Będą to tablice przedstawiające sylwetki księży zabitych podczas sprawowania mszy na Wołyniu.
 
Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Grant na realizację projektu uzyskaliśmy w ramach III edycji projektu "Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów" realizowanego przez Fundacja Wspólnota Pokoleń.

W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie edukacyjne dla Seniorów i Seniorek zamieszkujących Miasto Lublin w ramach projektu "Spotkania o Wołyniu". Na spotkaniu edukacyjnym opowiadaliśmy o historii wołyńskich kresów.
 
Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Grant na realizację projektu uzyskaliśmy w ramach III edycji projektu "Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów" realizowanego przez Fundacja Wspólnota Pokoleń.

01.10.2022

 
📢 Miło nam poinformować, iż od 01.10.2022 r. realizujemy projekt "Spotkania o Wołyniu", którego celem głównym jest aktywizacja kulturalna Seniorów zamieszkujących Miasto Lublin. Projekt przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu kulturalnemu oraz do wzrostu wiedzy i rozwoju zainteresowań dot. historii kresów wołyńskich wśród lubelskich Seniorów 👵🏻👴🏻
 
✔️Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 60 lat i więcej zamieszkujące na terenie Miasta Lublin, które wykazują zainteresowanie historią kresów wołyńskich oraz polską tradycją i kulturą.
 
W ramach projektu zorganizujemy:
🔴Prelekcje o historii wołyńskich kresów;
🔴Projekcje filmów ("Wołyń w pożodze", "27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej", "W podboju Wołynia");
🔴Wystawa fotograficzna pn. "Niedokończone msze wołyńskie" – tablice przedstawiające sylwetki księży zabitych podczas sprawowania mszy na Wołyniu.
🔴Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca.
 
Głównym miejscem realizacji projektu będzie Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie, ul. Łabędzia 15, 20-335 Lublin.
 
Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Grant na realizację projektu uzyskaliśmy w ramach III edycji projektu "Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów" realizowanego przez @Fundacja Wspólnota Pokoleń.

 

Śladami Marszałka

29.12.2022
#ŚladamiMarszałka #ProgramWsparciaEdukacji #FundacjaPostscriptum #FPS
 
Projekt "Śladami Marszałka" zakończony! ♛
 
Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy realizację kolejnego przedsięwzięcia skierowanego do młodzieży z województwa lubelskiego, tj. projektu "Śladami Marszałka", osiągając tym samym jego cel główny, tj. zwiększony poziom wiedzy historycznej wśród 27 osób młodych, poprzez zorganizowanie rajdu śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
W ramach projektu zorganizowaliśmy:
◻️ 5-dniowy rajd śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym: warsztaty historyczne, warsztaty fotograficzne oraz spotkania i gry integracyjne, a także wyjazd edukacyjny;
◻️ imprezę podsumowującą w Lublinie, w której skład weszły m.in.: akcja honorowego krwiodawstwa; wystawa fotograficzna zdjęć wykonanych przez młodzież; koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca wraz z uczestnikami imprezy.
 
W ramach projektu powstał również karciany #quiz wiedzy nt. postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz historii Polski, w którego tworzenie zaangażowana była młodzież podczas rajdu. Autorski quiz dystrybuujemy wśród wybranych placówek oświatowych. Jeśli reprezentujesz tego typu instytucję - zgłoś się do nas w wiadomości prywatnej, przekażemy Ci egzemplarz quizu.
 
W realizacji projektu wspierała nas Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, za co serdecznie dziękujemy.
 
Projekt finansowany jest ze środków Ministra Edukacji w ramach Programu Wsparcia Edukacji, moduł 2: Edukacja patriotyczna.

21.11.2022

#ŚladamiMarszałka #ProgramWsparciaEdukacji #FundacjaPostscriptum #FPS

W piątek 18.11.2022 r. przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie zorganizowaliśmy imprezę podsumowującą projekt "Śladami Marszałka".
 
W imprezie udział wzięli lubelscy Seniorzy z dzielnic 10-ta, Bronowice i Tatary oraz młodzież, z którą współpracuje Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, a także zaproszeni goście i media.
 
Imprezie towarzyszyła wystawa fotograficzna zdjęć wykonanych przez młodzież podczas rajdu szlakiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
Imprezę uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Jawor" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dla wielu zaproszonych gości była to dobra okazja do wspólnego śpiewania, a niektórzy nie kryli nawet swojego wzruszenia.
 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację w/w projektów! Cieszymy się, że nasze działania przyczyniają się do krzewienia postaw patriotycznych, do wzrostu aktywności społecznej Seniorów i młodzieży, a także do integracji międzypokoleniowej. Obiecujemy działać dalej i realizować kolejne tego typu przedsięwzięcia.
 
Projekt "Śladami Marszałka" finansowany jest ze środków Ministra Edukacji w ramach Programu Wsparcia Edukacji, moduł 2: Edukacja patriotyczna.

17.10.2022

#ŚladamiMarszałka #ProgramWsparciaEdukacji #FundacjaPostscriptum #FPS

Rozpoczynamy realizację kolejnego przedsięwzięcia skierowanego do młodzieży z województwa lubelskiego, tj. projektu "Śladami Marszałka".

W projekcie weźmie udział 27 osób młodych ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat), uczących się na terenie województwa lubelskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększony poziom wiedzy historycznej wśród 27 osób młodych, poprzez zorganizowanie rajdu śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W ramach projektu zorganizujemy 5-dniowy rajd śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego. Bazą wypadowo-noclegową, gdzie mieszkać będą Uczestnicy projektu podczas rajdu będzie Radzyń Podlaski. Zorganizowane zostaną warsztaty historyczne, warsztaty fotograficzne oraz spotkania i gry integracyjne, a także wyjazd edukacyjny, podczas którego uczestnicy zapoznają się z życiorysem Marszałka oraz odbędą podróż po Lubelszczyźnie, gdzie wiódł szlak I Brygady do niepodległości Polski. Uczestnicy odwiedzą również takie miasta jak Lublin oraz Kraśnik, gdzie będą poznawać ślady przebywania Marszałka Piłsudskiego.

Po zakończeniu rajdu zorganizowana zostanie impreza podsumowująca w Lublinie, w której skład wejdą m.in.:
1. Akcja honorowego krwiodawstwa;
2. Wystawa fotograficzna zdjęć wykonanych przez młodzież;
3. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca wraz z uczestnikami imprezy.

W ramach projektu powstanie również karciany quiz wiedzy nt. postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz historii Polski, w którego tworzenie zaangażowana będzie młodzież podczas rajdu. Autorski quiz rozdystrybuowany zostanie wśród wybranych placówek oświatowych.

Regulamin projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do uzupełnienia:

W realizacji projektu wspiera nas Lubelska Wojewódzka Komenda OHP.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Edukacji w ramach Programu Wsparcia Edukacji, moduł 2: Edukacja patriotyczna.

Cyfrowe Kluby Seniora

31.12.2022 r.

Pragniemy poinformować, iż zadanie publiczne pn. "Cyfrowe Kluby Seniora" zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.


25.11.2022 r.

W terminie do 31.12.2022 r. realizujemy zadanie publiczne pn. "Cyfrowe Kluby Seniora". Celem głównym zadania publicznego jest rozwój instytucjonalny FUNDACJI POSTSCRIPTUM poprzez doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów, w terminie do 31.12.2022 r. Miejscem realizacji zadania publicznego jest Miasto Lublin oraz woj. lubelskie. Zadanie polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów.

Grupa docelowa:
- bezpośrednio będzie to nasza fundacja, gdyż w ramach zadania publicznego nastąpi rozwój instytucjonalny FUNDACJI POSTSCRIPTUM poprzez doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów;
- pośrednio będą to Seniorzy, będący beneficjentami naszych projektów, tj. Seniorzy z terenu Miasta Lublin oraz całego woj. lubelskiego.

Zadanie publiczne dofinansowane zostało przez Ministra Cyfryzacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. "Cyfrowe Kluby Seniora".

Akademia Organizacji Młodzieżowych

31.12.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu osiągając jednocześnie wszystkie zaplanowane rezultaty.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


28.12.2023 r.

Przedstawiamy Państwu raport z ewaluacji ex-post:

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


11.12.2023 r.

Z przyjemnością prezentujemy Poradnik PDF powstały w ramach realizacji projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych". Poradnik skierowany jest do przedstawicieli organizacji młodzieżowych. Podejmowane w nim zagadnienia to m.in.: wspieranie wymiany doświadczeń, tworzenie i rozwijanie porozumień i związków organizacji młodzieżowych, a także tworzenie aktywnej polityki informacyjnej i komunikacyjnej organizacji młodzieżowych oraz dużo więcej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszym Poradnikiem:

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


o4.12.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy "Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci szkoleń kompetencyjnych" dla drugiej grupy w ramach "Akademii Organizacji Młodzieżowych". Działanie polega na zorganizowaniu szkoleń kompetencyjnych dla przedstawicieli organizacji młodzieżowych objętych wsparciem w ramach projektu. Zakres tematyczny szkoleń wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wśród potencjalnych Uczestników projektu i obejmuje: Szkolenie 1. Zarządzanie zespołem; Szkolenie 2. Działania fundraisingowe; Szkolenie 3. Kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej, w tym przekazywania informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


14.11.2023 r.

W dniu 15.11.2023 r. rozpoczynamy "Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci szkoleń kompetencyjnych" dla pierwszej grupy w ramach "Akademii Organizacji Młodzieżowych". Działanie polega na zorganizowaniu szkoleń kompetencyjnych dla przedstawicieli organizacji młodzieżowych objętych wsparciem w ramach projektu. Zakres tematyczny szkoleń wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wśród potencjalnych Uczestników projektu i obejmuje: Szkolenie 1. Zarządzanie zespołem; Szkolenie 2. Działania fundraisingowe; Szkolenie 3. Kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej, w tym przekazywania informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


03.11.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy "Doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej" dla drugiej grupy w ramach "Akademii Organizacji Młodzieżowych". Działanie polega na przeprowadzeniu doradztwa indywidualnego dla organizacji młodzieżowych objętych wsparciem w ramach projektu. Przeprowadzone zostanie doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej w zakresie zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz rozwijania strategii działania organizacji. Ponadto zakres tematyczny zgodny będzie ze zdiagnozowanymi potrzebami danej organizacji młodzieżowej.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


23.10.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy "Diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie strategii działania" dla drugiej grupy w ramach "Akademii Organizacji Młodzieżowych". Działanie polega na przeprowadzeniu diagnoz potrzeb szkoleniowo-doradczych wśród organizacji młodzieżowych objętych wsparciem w ramach projektu oraz opracowaniu strategii działania dla organizacji młodzieżowych objętych wsparciem w ramach projektu.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


18.09.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy "Doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej" dla pierwszej grupy w ramach "Akademii Organizacji Młodzieżowych". Działanie polega na przeprowadzeniu doradztwa indywidualnego dla organizacji młodzieżowych objętych wsparciem w ramach projektu. Przeprowadzone zostanie doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej w zakresie zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz rozwijania strategii działania organizacji. Ponadto zakres tematyczny zgodny będzie ze zdiagnozowanymi potrzebami danej organizacji młodzieżowej.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


03.09.2023 r.

W związku z realizacją projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych", we wrześniu 2023 r. przeprowadzona została jego ewaluacja on-going. Celem ewaluacji było zbadanie, czy zaplanowane działania w ramach projektu zmierzają ku dobremu, a także ewentualna reakcja na zaistniałe problemy.

Ewaluacji poddane zostały różne aspekty projektu, m.in. stopień realizacji celów i osiągnięcia rezultatów, stopień zadowolenia Uczestników z udziału w projekcie, chęć dalszego zaangażowania w przyszłe działania w ramach organizacji i poza nią.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie ewaluacji on-going był Wiceprezes Fundacji – Paweł Gawryszczak (mgr socjologii).

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


26.08.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy "Diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie strategii działania" dla pierwszej grupy w ramach "Akademii Organizacji Młodzieżowych". Działanie polega na przeprowadzeniu diagnoz potrzeb szkoleniowo-doradczych wśród organizacji młodzieżowych objętych wsparciem w ramach projektu oraz opracowaniu strategii działania dla organizacji młodzieżowych objętych wsparciem w ramach projektu.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


14.07.2023 r.

Działamy❗️

Aktywnie realizujemy projekt "Akademia Organizacji Młodzieżowych", w postaci opracowania zestawu poradników PDF. Nasza ekspertka pracuje nad koncepcją merytoryczną poradnika w zakresie tematycznym związanym m.in. z: wspieraniem wymiany doświadczeń, tworzeniem i rozwijaniem porozumień i związków organizacji młodzieżowych, a także tworzeniem aktywnej polityki informacyjnej i komunikacyjnej organizacji młodzieżowych.

Zestaw poradników PDF będzie dostępny w Internecie dla szerokiego grona odbiorców (również tych niebędących stricte Uczestnikami w niniejszym projekcie). Zostanie udostępniony dla ogółu społeczeństwa, zatem skorzystać będą mogły organizacje młodzieżowe z całej Polski Wschodniej oraz z terenu całego kraju. Będzie również możliwość pobrania poradnika w celu jego oddrukowania na potrzeby własne organizacji. Zestaw poradników PDF opublikujemy w IV kwartale 2023 r.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


12.07.2023 r.
W ramach projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych" z wydatków przeznaczonych na rozwój instytucjonalny naszej Fundacji zakupiliśmy nagłośnienie.
 
W/w zakup przyczyni się trwale do rozwoju instytucjonalnego naszej Fundacji oraz rozszerzenia proponowanych przez nas przedsięwzięć.
 
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

30.06.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy rekrutację do projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych". W związku z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym, realizację wsparcia w ramach projektu zaplanowaliśmy na wrzesień oraz październik 2023 r.

Widzimy się po wakacjach, odpoczywajcie!

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


30.05.2023 r.

Ostatni dzwonek❗️📚
Pragniemy poinformować, iż w planowanej przez nas grupie szkolnej zostało 1 wolne miejsce, natomiast w grupie studenckiej 4 wolne miejsca.
Projekt "Akademia Organizacji Młodzieżowych" skierowany jest do aktywnych członkiń i członków samorządów uczniowskich, samorządów uczelnianych, samorządów doktorantów, uczelnianych organizacji studenckich, młodzieżowych rad lub młodzieżowych sejmików JST i innych organizacji młodzieżowych.
Zaplanowane działania w projekcie to:
➀ Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie strategii działania;
➁ Opracowanie zestawu poradników PDF nt.: wspieranie wymiany doświadczeń, tworzenie i rozwijanie porozumień i związków organizacji młodzieżowych, a także tworzenie aktywnej polityki informacyjnej i komunikacyjnej organizacji młodzieżowych;
➂ Doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej w zakresie zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz rozwijania strategii działania organizacji;
➃ Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci szkoleń kompetencyjnych z zakresu:
ⓐ Zarządzanie zespołem;
ⓑ Działania fundraisingowe;
ⓒ Kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
Zapraszamy do zapisów.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Bardzo się cieszymy, że możemy realizować projekt ukierunkowany na rozwój kompetencji i potencjału osób młodych w roku, w którym nasze Miasto Lublin jest Europejską Stolicą Młodzieży 2⃣0⃣2⃣3⃣
Partnerem projektu jest VI LO im.Hugona Kołłątaja w Lublinie.
Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

28.03.2023 r.

W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy spotkanie rekrutacyjne dedykowane dla kandydatów i kandydatek na uczestników projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych", będących studentami lubelskich uczelni. W ramach spotkania przedstawiliśmy założenia projektu, jego cele oraz zaplanowane do osiągnięcia rezultaty. W wyniku spotkania zebraliśmy kolejne formularze rekrutacyjne.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

21.03.2023 r.
W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy dedykowane spotkanie rekrutacyjne u Partnera projektu dla kandydatów i kandydatek na uczestników projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych". W spotkaniu uczestniczyła również kadra działająca na rzecz młodzieży. W ramach spotkania przedstawiliśmy założenia projektu, jego cele oraz zaplanowane do osiągnięcia rezultaty. W wyniku spotkania zebraliśmy kolejne formularze rekrutacyjne.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

14.03.2023 r.
W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy dedykowane spotkanie rekrutacyjne w biurze naszej Fundacji dla kandydatów i kandydatek na uczestników projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych". W spotkaniu uczestniczyli również lokalni liderzy i liderki, a także przedstawiciele NGO działających na rzecz rozwoju młodzieży. W ramach spotkania przedstawiliśmy założenia projektu, jego cele oraz zaplanowane do osiągnięcia rezultaty. W wyniku spotkania zebraliśmy pierwsze formularze rekrutacyjne.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

07.03.2023 r.
Przypominamy o trwającej rekrutacji❗️📚
Droga młodzieży, zapraszamy Was do wzięcia udziału w projekcie "Akademia Organizacji Młodzieżowych", który skierowany jest do aktywnych członkiń i członków samorządów uczniowskich, samorządów uczelnianych, samorządów doktorantów, uczelnianych organizacji studenckich, młodzieżowych rad lub młodzieżowych sejmików JST i innych organizacji młodzieżowych.
Powoli zapełniają się miejsca w planowanych przez nas 2 grupach projektowych – szkolnej oraz uczelnianej. Do której z nich chciałabyś lub chciałbyś się zapisać? Daj nam koniecznie znać w komentarzu lub za pośrednictwem e-maila.
Zaplanowane działania w projekcie to:
➀ Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie strategii działania;
➁ Opracowanie zestawu poradników PDF nt.: wspieranie wymiany doświadczeń, tworzenie i rozwijanie porozumień i związków organizacji młodzieżowych, a także tworzenie aktywnej polityki informacyjnej i komunikacyjnej organizacji młodzieżowych;
➂ Doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej w zakresie zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz rozwijania strategii działania organizacji;
➃ Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci szkoleń kompetencyjnych z zakresu:
ⓐ Zarządzanie zespołem;
ⓑ Działania fundraisingowe;
ⓒ Kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
Bardzo się cieszymy, że możemy realizować projekt ukierunkowany na rozwój kompetencji i potencjału osób młodych w roku, w którym nasze Miasto Lublin jest Europejską Stolicą Młodzieży 2⃣0⃣2⃣3⃣
Partnerem projektu jest VI LO im.Hugona Kołłątaja w Lublinie.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

03.02.2023 r.
Rekrutacja trwa, zapraszamy❗️
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

HARMONOGRAMY

Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie strategii działania
gr. 1 - Diagnoza potrzeb oraz opracowanie strategii działania - gr. 1
gr. 2 - Diagnoza potrzeb oraz opracowanie strategii działania - gr. 2

Doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej
 
Wsparcie członków organizacji młodzieżowej w postaci szkoleń kompetencyjnych
 
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

04.01.2023 r.
 
Rozpoczynamy kolejną Akademię❗️📚
 
Serdecznie zapraszamy aktywne członkinie i aktywnych członków samorządów uczniowskich, samorządów uczelnianych, samorządów doktorantów, uczelnianych organizacji studenckich, młodzieżowych rad lub młodzieżowych sejmików JST do udziału w projekcie "Akademia Organizacji Młodzieżowych".
 
Celem projektu jest trwałe wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji wśród przedstawicieli organizacji młodzieżowych z województwa lubelskiego.
Zaplanowane działania w projekcie to:
➀ Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie strategii działania;
➁ Opracowanie zestawu poradników PDF nt.: wspieranie wymiany doświadczeń, tworzenie i rozwijanie porozumień i związków organizacji młodzieżowych, a także tworzenie aktywnej polityki informacyjnej i komunikacyjnej organizacji młodzieżowych;
➂ Doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej w zakresie zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz rozwijania strategii działania organizacji;
➃ Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci szkoleń kompetencyjnych z zakresu:
ⓐ Zarządzanie zespołem;
ⓑ Działania fundraisingowe;
ⓒ Kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
 
📑 Dokumenty rekrutacyjne:
 1. AOM_Regulamin Projektu
 2. AOM_Dokumenty Rekrutacyjne
 
Bardzo się cieszymy, że możemy realizować projekt ukierunkowany na rozwój kompetencji i potencjału osób młodych w roku, w którym nasze Miasto Lublin jest Europejską Stolicą Młodzieży 2⃣0⃣2⃣3⃣
 
Partnerem projektu jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

30.12.2022 r.
 
W ramach projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych" z wydatków przeznaczonych na rozwój instytucjonalny naszej Fundacji zakupiliśmy: 2 laptopy, 2 pakiety MS Office, 2 biurka, 2 krzesła biurowe, 2 fotele, stół konferencyjny, 14 krzeseł konferencyjnych, drukarkę, wzmacniacz sygnału internetowego, kuchenkę mikrofalową oraz lodówkę.
 
Wszystkie w/w zakupy przyczynią się trwale do rozwoju instytucjonalnego naszej Fundacji oraz rozszerzenia proponowanych przez nas przedsięwzięć.
 
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Pracuję II

31.03.2023 r.

Z dniem 31.03.2023 r. zakończyliśmy realizację projektu „Pracuję II”, osiągając jednocześnie wszystkie zaplanowane rezultaty.


01.01.2023 r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu FUNDACJI POSTSCRIPTUM nr 2/2023 z dnia 01 stycznia 2023 r., rozpoczęliśmy realizacji projektu „Pracuję II”.

Termin realizacji projektu: 01.01.2023-31.03.2023 r.

Obszar realizacji projektu: Województwo lubelskie.

Celem głównym projektu jest promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na lubelskim rynku pracy.

Grupa docelowa: 5 osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) woj. lubelskie. Będą to osoby nie posiadające zatrudnienia (bezrobotne, poszukujące pracy i/lub bierne zawodowo).

Działania zaplanowane do realizacji: przekazywanie informacji nt. dostępnych form aktywizacji społeczno-zawodowej w woj. lubelskim, prawach i obowiązkach na rynku pracy, a także możliwych miejscach odbycia staży i praktyk zawodowych.

Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w ramach projektu: 5 osób;

Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia: Liczba osób z niepełnosprawnościami, które nawiązały kontakt z pracodawcą: 5 osób;

Akademia Aktywnego Absolwenta

01.06.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż z powodu zbyt małego zainteresowania potencjalnych Uczestników/-czek, w dniu 01.06.2023 r. zakończyliśmy realizację projektu Akademia Aktywnego Absolwenta. W związku z paragrafem 16 ust. 2, umowa o dofinansowanie rozwiązana została za zgodą Stron. Decyzja zaakceptowana została przez dwoje Pełnomocników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwóch członków Zarządu Fundacji.


01.02.2023 r.

 
Rozpoczynamy Akademię Aktywnego Absolwenta❕
 
Jeśli:
◽️ nie posiadasz zatrudnienia oraz
◽️ posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz
◽️ jesteś absolwentem szkoły wyższej (do 5 lat wstecz) lub
◽️ jesteś studentem ostatniego/przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej,
ten projekt jak właśnie dla Ciebie❕
 
Oferujemy:
◽️ Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego;
◽️ 120-godzinne szkolenie zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym (10,00 zł/godz.);
◽️ 3-miesięczny staż aktywizacyjny wraz ze stypendium stażowym (2 300,00 zł/miesiąc).
 
Projekt realizujemy na terenie woj. lubelskiego.
 
Dokumenty rekrutacyjne:
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)

11.12.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu osiągając jednocześnie wszystkie zaplanowane rezultaty.

Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.AD.4171.13.2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023.


Na dzień 26.11.2023 r. zaplanowaliśmy wyjazd do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie dla Seniorek i Seniorów z gminy Zakrzówek oraz z gminy Chodel. Uczestnicy projektu wezmą udział jako widzowie w spektaklu „Hamlet na sprzedaż” na podstawie „Studium o Hamlecie”, „Requiem” i „Śmierci Ofelii” Stanisława Wyspiańskiego. Życzymy udanego wyjazdu.

Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.AD.4171.13.2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023.


Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)" realizujemy zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Zakrzówek

Chodel

Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.AD.4171.13.2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023.

03.04.2023 r.

#Seniorzy #Zakrzówek #Chodel #FundacjaPostscriptum #FPS
 
📢 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)", którego celem głównym jest aktywizacja społeczna (w tym technologiczna, ruchowa oraz kulturalna) 40 Seniorów i Seniorek (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących gminę Zakrzówek oraz gminę Chodel.
 
📅 Projekt realizujemy w terminie 03.04.2023-11.12.2023 r.
 
✔️ Do udziału w projekcie zapraszamy Seniorów i Seniorki (w wieku 60 lat i więcej), zamieszkujących/zamieszkujące na terenie gminy Zakrzówek oraz gminy Chodel, którzy/które posiadają potrzeby w dostępie do aktywnych form włączających społecznie, w tym technologicznie, ruchowo oraz kulturalnie. Zajęcia stacjonarne w ramach projektu odbędą się w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodlu.
 
Planowane działania w ramach projektu:
➀ Warsztaty fotograficzne;
➁ Plenerowa wycieczka fotograficzna;
➂ Grupowa fizjoterapia ruchowa;
➃ Muzykoterapia;
➄ Wyjazd do teatru do Lublina;
➅ Impreza podsumowująca w społeczności lokalnej.
 
🕔 Rekrutacja potrwa do 30.04.2023 r.
 
📑 Dokumenty rekrutacyjne:
📑 Formularze rekrutacyjne oraz Regulamin Projektu dostępne są także w siedzibach:
 • Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 b, 23-213 Zakrzówek oraz
 • Gminnego Ośrodka Kultury w Chodlu, ul. Rynek 45, 24-350 Chodel.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.AD.4171.13.2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023.

Akademia Cyfrowych Kompetencji

30.09.2023 r.
Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy realizację projektu osiągając wszystkie zaplanowane rezultaty.

31.08.2023 r.
Pragniemy poinformować, iż z powodzeniem zakończyliśmy rekrutację do projektu „Akademia Cyfrowych Kompetencji”.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu

01.04.2023 r.
#AkademiaCyfrowychKompetencji #FundacjaPostscriptum #FPS
Zgodnie z Uchwałą Zarządu FUNDACJI POSTSCRIPTUM nr nr 1/2023 z dnia 31 marca 2023 r., od dnia 1 kwietnia 2023 r. rozpoczynamy realizację projektu „Akademia Cyfrowych Kompetencji”.
Termin realizacji projektu: 01.04.2023-30.09.2023 r.
Obszar realizacji projektu: Makroregion Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).
Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie lub uzupełnienie umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych przez co najmniej 90% spośród 60 osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych, poprzez realizację 200 godzin warsztatów i/lub szkoleń cyfrowych w terminie do 30.09.2023 r.
Grupa docelowa: 60 osób dorosłych posiadających niski poziom umiejętności, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych, w tym:
• co najmniej 36 osób (60% grupy docelowej) stanowią osoby powyżej 60 roku życia (Seniorzy);
• co najmniej 24 osoby (40% grupy docelowej) stanowią osoby z niepełnosprawnościami;
• co najmniej 18 osób (30% grupy docelowej) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach;
• co najmniej 18 osób (30% grupy docelowej) stanowią osoby z terenów wiejskich;
• co najmniej 12 osób (20% grupy docelowej) stanowią uchodźcy wojenni z Ukrainy.
Planowane działania:
➀ Rekrutacja i promocja (04.2023-08.2023) – rekrutacja do projektu będzie otwarta dla każdego zainteresowanego. Będzie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Promocja projektu : Spotkania; Ulotki i plakaty; Poinformowanie lokalnych działaczy społecznych; Rozesłanie e-informacji nt. projektu m.in. NGO; Tzw. "marketing szeptany". W trakcie rekrutacji do projektu nastąpi diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych oraz tematyki warsztatów/szkoleń.
➁ Warsztaty/szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych (05.2023-09.2023) – Wymiar: 40 godzin dla każdej grupy (5 spotkań po 8 godzin). Forma wsparcia ma charakter grupowy, a w jednych zajęciach weźmie udział średnio 12 osób. Łącznie z warsztatów/szkoleń skorzysta 60 osób (5 grup x średnio 12 osób). Ramowy program szkolenia zostanie dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb potencjalnych Uczestników projektu.
Proponowany "koszyk szkoleń":
▪️ Podstawy obsługi komputera i Internetu;
▪️ Szkolenie z obsługi komputera, smartfonu i Internetu;
▪️ Szkolenie z obsługi komunikatorów on-line;
▪️ Bankowość on-line i bezpieczeństwo w sieci;
▪️ Załatwianie spraw urzędowych/pacjenckich on-line;
▪️ Szkolenie z zakresu obróbki komputerowej zdjęć.
Warsztaty/szkolenia przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Cyfrowe Kluby Seniora" dofinansowanego z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. "Cyfrowe Kluby Seniora".
W efekcie realizacji projektu, co najmniej 90% osób z grupy docelowej podniesie/uzupełni umiejętności i/lub kompetencje cyfrowe, co poświadczone zostanie wydaniem Zaświadczenia.
Wskaźniki produktu:
1. Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach/szkoleniach z zakresu umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych: 60 osób;
2. Liczba osób powyżej 60 roku życia (Seniorów), które wzięły udział w projekcie: 36 osób;
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w projekcie: 24 osoby;
4. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które wzięły udział w projekcie: 18 osób;
5. Liczba osób z terenów wiejskich, które wzięły udział w projekcie: 18 osób;
6. Liczba uchodźców wojennych z Ukrainy, które wzięły udział w projekcie: 12 osób.
Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób, które podniosły/uzupełniły umiejętności i/lub kompetencje cyfrowe w związku z udziałem w projekcie: co najmniej 54 osoby;
2. Liczba godzin warsztatów i/lub szkoleń cyfrowych, zrealizowanych w ramach projektu: 200 godzin.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu

Akademia Integracji Społecznej

31.03.2024 r.

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy realizację projektu "Akademia Integracji Społecznej" osiągając wszelkie zaplanowane rezultaty.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


27.03.2024 r.

Pragniemy poinformować, iż w rezultacie realizacji projektu "Akademia Integracji Społecznej" 20 osób (tj. 100% beneficjentów ostatecznych) rozwinęło kompetencje lub nabyło umiejętności określone dla nich indywidualnie jako cel działań rehabilitacyjnych w Indywidualnym Planie Działania. Tym samym osiągnęliśmy 111,11% założonego wskaźnika rezultatu.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


18.03.2024 r.

W dniu 09.03.2024 r. zakończyliśmy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. warmińsko-mazurskiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje komputerowe oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


26.02.2024 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. warmińsko-mazurskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 80 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka szkoleń wynikła ze zdiagnozowanych potrzeb podczas IPD: Szkolenie komputerowe - poziom podstawowy. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


14.02.2024 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/ZK/AIS/WAR/2024 z dnia 31.01.2024 r.:

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


31.01.2024 r.

FUNDACJA POSTSCRIPTUM zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/ZK/AIS/WAR/2024 z dnia 31.01.2024 r.

29.01.2024 r.

W dniu 27.01.2024 r. zakończyliśmy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. warmińsko-mazurskiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje społeczne oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


18.01.2024 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. warmińsko-mazurskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 20 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka spotkań obejmować będzie rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej. Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


28.12.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)" dla grupy z woj. warmińsko-mazurskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadną 3 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom warsztatów i szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


23.11.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż od dnia 01.12.2023 r. zmianie ulegnie adres biura projektu. Będzie to: ul. Gliniana 27/6, 20-616 Lublin (parter).

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


04.11.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. mazowieckiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje komputerowe oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


16.10.2023 r.

W dniu 17.10.2023 r. rozpoczynamy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. mazowieckiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 80 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka szkoleń wynikła ze zdiagnozowanych potrzeb podczas IPD: Szkolenie komputerowe - poziom podstawowy. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


12.10.2023 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/ZK/AIS/MAZ/2023 z dnia 28.09.2023 r.:

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


04.10.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. mazowieckiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje społeczne oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


03.10.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. łódzkiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje komputerowe oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


28.09.2023 r.

FUNDACJA POSTSCRIPTUM zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/ZK/AIS/MAZ/2023 z dnia 28.09.2023 r.


22.09.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. mazowieckiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 20 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka spotkań obejmować będzie rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej. Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


20.09.2023 r.

W dniu 22.09.2023 r. rozpoczynamy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. łódzkiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 80 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka szkoleń wynikła ze zdiagnozowanych potrzeb podczas IPD: Szkolenie komputerowe - poziom średniozaawansowany. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


09.09.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)" dla grupy z woj. mazowieckiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadną 3 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom warsztatów i szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


06.09.2023 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/ZK/AIS/ŁÓDZ/2023 z dnia 24.08.2023 r.:

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


24.08.2023 r.

FUNDACJA POSTSCRIPTUM zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/ZK/AIS/ŁÓDZ/2023 z dnia 24.08.2023 r.

22.08.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. łódzkiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje społeczne oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


09.08.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. łódzkiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 20 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka spotkań obejmować będzie rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej. Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


03.08.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)" dla grupy z woj. łódzkiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadną 3 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom warsztatów i szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


31.07.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. lubelskiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje komputerowe oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


18.07.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w związku ze zgłoszeniem się wystarczającej liczby osób spełniających kryteria kwalifikowalności, zakończona została rekrutacja Beneficjentów/-ek Ostatecznych do grupy z woj. mazowieckiego oraz grupy z woj. łódzkiego.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


18.07.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. lubelskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 80 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka szkoleń wynikła ze zdiagnozowanych potrzeb podczas IPD: Szkolenie komputerowe - poziom podstawowy. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


12.07.2023 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/ZK/AIS/LUB/2023 z dnia 30.06.2023 r.:

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


03.07.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. lubelskiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje społeczne oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


30.06.2023 r.

FUNDACJA POSTSCRIPTUM zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ZK/AIS/LUB/2023 z dnia 30.06.2023 r.

28.06.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. lubelskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 20 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka spotkań obejmować będzie rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej. Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


23.06.2023 r. 

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)" dla grupy z woj. lubelskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadną 3 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom warsztatów i szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


19.06.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym, w związku ze zgłoszeniem się wystarczającej liczby osób spełniających kryteria kwalifikowalności, zakończona została rekrutacja Beneficjentów/-ek Ostatecznych do grupy z woj. lubelskiego.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
GRUPOWE SZKOLENIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


25.05.2023 r.

Miło nam poinformować, iż w dniu 25.05.2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu Akademia Integracji Społecznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się poniżej.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


17.04.2023 r.

Rozpoczynamy Akademię Integracji Społecznej!
 
Termin realizacji: 01.04.2023-31.03.2024 r. 
 
Jeśli:
◽️ jesteś osobą pełnoletnią (powyżej 18 roku życia),
◽️ posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz
◽️ zamieszkujesz jedno z poniższych województw, a także
◽️ chcesz podnieść poziom swojej integracji społecznej,
ten projekt jak właśnie dla Ciebie❕
 
Priorytetowo do projektu przyjmujemy osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi, a także osoby o znacznymi/lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych).
 
Warunki rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie.
 
Dla każdej osoby objętej wsparciem w projekcie oferujemy:
1. Diagnozę potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania);
2. Grupowe warsztaty kompetencji społecznych;
3. Grupowe szkolenia kompetencji komputerowych;
4. Integrację kulturalną (uczestnicy otrzymają bilety do instytucji kultury).
 
Projekt realizujemy na terenie województw:
◽️ łódzkiego;
◽️ lubelskiego;
◽️ mazowieckiego;
◽️ warmińsko-mazurskiego.
 
Dokumenty rekrutacyjne:
 
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023

30.09.2023 r.
🍀🍀🍀🍀🍀
Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy realizację projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023" osiągając jednocześnie wszystkie założone rezultaty projektu.
🍀🍀🍀🍀🍀
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim osobom i instytucjom, z którymi przyszło nam współpracować w ramach w/w projektu. Cieszy nas fakt, iż mogliśmy rozwijać kompetencje ekologiczne wśród młodzieży, a także promować cenne przyrodniczo tereny wytyczone w granicach województwa lubelskiego, jakimi są tereny Poleskiego Parku Narodowego.
🍀🍀🍀🍀🍀
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

04.08.2023 r.

🍀🍀🍀🍀🍀
Z cyklu "Zielone piątki z FUNDACJĄ POSTSCRIPTUM"...
 
Wieża widokowa w Kulczynie znajduje się na skraju lasu i bagna. Możemy stąd podziwiać widok na Bagno Bubnów. Większość obszarów zajmują szuwary wielkoturzycowe z dominującą turzycą darniową, trzcinowiska, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Gdzieniegdzie pojawiają się zarośla wierzby szarej, zwanej również łoziną. To wszystko razem tworzy krajobraz charakterystyczny dla tego obszaru. Możemy dzięki temu wyobrazić sobie jak wyglądały te tereny tysiące lat temu.
 
Bagno Bubnów jest również siedliskiem bardzo rzadkiego motyla – Przeplatki aurinii. Jest to motyl średnich rozmiarów (36-40 mm rozpiętości skrzydeł) z rodziny rusałkowatych. Pojawia się pod koniec maja i możemy obserwować go do końca lipca. Jest zagrożony wyginięciem i znajduje się pod ścisła ochroną.
 
Oprócz przeplatki aurinii możemy również spotkać warte wspomnienia motyle o nazwie modraszek telejus i modraszek nasitous. Motyle te na pewnym etapie cyklu życiowego zachowują się jak kukułki wśród ptaków. Z tą różnicą, że karmicielkami w tym przypadku są mrówki z rodzaju wścieklica.
 
Bagno Bubnów jest również siedliskiem rzadkiego ptaka z rodziny trzciniaków. Wodniczka jest gatunkiem narażonym na wyginięcie. Na całym świecie występuje zaledwie kilkanaście tysięcy par. Około 29% światowej populacji tego ptaka gniazduje w Polsce, z czego część w Poleskim Parku Narodowym na bagnie Bubnów i torfowiskach węglanowych koło Chełma.
 
🍀🍀🍀🍀🍀
Autorem opracowania na podstawie materiałów własnych i Przewodnika Dydaktycznego „Poleski Park Narodowy, Ścieżka Przyrodnicza Czahary”, a także autorem zdjęć jest Jarosław Kochnio.
 
🍀🍀🍀🍀🍀
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.


28.07.2023 r.

🍀🍀🍀🍀🍀

Z cyklu "Zielone piątki z FUNDACJĄ POSTSCRIPTUM"...
 
Poleski Park Narodowy - Ścieżka przyrodnicza CZAHARY. „Czahary” to pierwsza ścieżka edukacyjna Poleskiego Parku Narodowego na terenie kompleksu Bagna Bubnów. Nazwa "Czahary" oznacza mokradła porośnięte karłowatymi drzewami i krzakami, Bagno Bubnów reprezentuje rzadki typ torfowisk niskich węglanowych. Ich cechą rozpoznawczą jest wyraźna bioróżnorodność. We wschodniej Polsce to jeden z największych i najcenniejszych takich kompleksów. Na obszarze Bagna Bubnów został wyznaczony obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk SOO „Ostoja Poleska” PLH060013.
 
Rozlewisko w Zastawiu widoczne z wieży widokowej jest ulubionym miejscem jesiennych koncentracji żurawi. Ponadto możemy tu zaobserwować kolonię mewy śmieszki. Spotkamy tutaj również gęsi – gęgawy, białoczelne i zbożowe, a także jedną z najrzadszych kaczek – podgorzałkę, która często gniazduje na rozlewisku.
 
Pozostałe gatunki które możemy spotkać to licznie odwiedzające to miejsce czaple białe a także czaple siwe, różne gatunki kaczek, oraz polujące ptaki drapieżne takie jak błotniak stawowy oraz bielik.
 
Droga polna do wejścia na kładkę wiedzie przez pola i łąki uprawne. Tereny te są często miejscem żerowania zwierzyny takiej jak łoś, jeleń czy sarna.
 
Wejście na ścieżkę „Czahary” początkowo wiedzie przez las gdzie mijamy płytkie sadzawki i rozlewiska. Miejsce to jest idealnym siedliskiem dla różnych gatunków płazów. Możemy spotkać tutaj traszkę zwyczajną i grzebieniastą. Spośród żab najczęściej zauważymy żabę wodną, jeziorkową, trawną i moczarową. Na uwagę zasługuje ta ostatnia, ponieważ w okresie godowym zmienia barwę na błękitną. Miejsce to obfituje również w różne gatunki ważek.
 
🍀🍀🍀🍀🍀
Autorem opracowania na podstawie materiałów własnych i Przewodnika Dydaktycznego „Poleski Park Narodowy, Ścieżka Przyrodnicza Czahary”, a także autorem zdjęć jest Jarosław Kochnio.
 
🍀🍀🍀🍀🍀
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

 

26.06.2023 r.

Poniżej prezentujemy prospekt informacyjny powstały w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023":

Prospekt informacyjny opracował Jarosław Kochnio na podstawie materiałów własnych i Przewodnika Dydaktycznego „Poleski Park Narodowy, Ścieżka Przyrodnicza Czahary”.

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.


23.06.2023 r.

W dniu 21.06.2023 r. odbył się czwarty, ostatni już, edukacyjny wyjazd plenerowy w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023".
Młodzież dzielnie zniosła upał, odkrywając ścieżkę dydaktyczną "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym. Był ogień (nie tylko ten z nieba)! 🔥
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

22.06.2023 r.

W dniu 20.06.2023 r. odbył się trzeci edukacyjny wyjazd plenerowy w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023".
Kolejna grupa lubelskiej młodzieży odkrywała ścieżkę dydaktyczną "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym.
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

20.06.2023 r.

W dniu 19.06.2023 r. odbył się drugi edukacyjny wyjazd plenerowy w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023".
Młodzież odkrywała ścieżkę dydaktyczną "Czahary" będącą cennym przyrodniczo terenem Poleskiego Parku Narodowego.
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

14.06.2023 r.

W dniu 12.06.2023 r. odbył się pierwszy edukacyjny wyjazd plenerowy w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023".
Młodzież odkrywała cenne przyrodniczo tereny Poleskiego Parku Narodowego, a dokładniej ścieżkę dydaktyczną "Czahary".
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

12.06.2023 r.

Poniżej prezentujemy harmonogramy zrealizowanych wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023":

 1. Harmonogram wyjazdu grupa nr 1 12.06.2023
 2. Harmonogram wyjazdu grupa nr 2 19.06.2023
 3. Harmonogram wyjazdu grupa nr 3 20.06.2023
 4. Harmonogram wyjazdu grupa nr 4 21.06.2023

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.


29.05.2023 r.

#Natura #Naturalnie #FundacjaPostscriptum #FPS

🍀🍀🍀🍀🍀
Pragniemy poinformować, iż rekrutacja uczestników i uczestniczek do projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023" została zakończona. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie.
🍀🍀🍀🍀🍀

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.


10.05.2023 r.

🍀 Natura? Naturalnie! 🍀

Rozpoczynamy realizację projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023".

Grupę docelową projektu stanowi 128 młodych mieszkańców województwa lubelskiego (młodzież z lubelskich szkół ponadpodstawowych i/lub placówek edukacyjnych, w wieku 15-18 lat).

☘ Celem głównym projektu jest edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa lubelskiego, poprzez zorganizowanie 4 jednodniowych edukacyjnych wyjazdów plenerowych do Poleskiego Parku Narodowego – Ścieżka dydaktyczna "Czahary". W ramach każdego wyjazdu zorganizowane zostaną 4-godzinne warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej.

Podczas wyjazdów zapewnimy kadrę merytoryczną, opiekunów grupy, transport, całodniowe wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz materiały informacyjne dla Uczestników (notes, długopis, prospekt informacyjny).

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin Projektu
 2. Załącznik 1 - Formularz Rekrutacyjny
 3. Załącznik 2 - Zgody i oświadczenia
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

Akademia Aktywności OzN

11.12.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu osiągając jednocześnie wszystkie zaplanowane rezultaty.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


27.10.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym wszystkie osoby z grupy z Miasta Lublin oraz powiatu lubelskiego ukończyły realizację pełnej ścieżki wsparcia w projekcie zgodnie z zaplanowanymi założeniami. Kompetencje społeczne oraz kompetencje cyfrowe nabyło 12 osób (100% osób z grupy).

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


23.10.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Szkolenia kompetencji komputerowych" dla grupy z Miasta Lublin oraz powiatu lubelskiego. Na każdego Uczestnika projektu przypadnie 30 godzin dydaktycznych szkoleń grupowych. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


17.10.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Szkolenia kompetencji społecznych" dla grupy z Miasta Lublin oraz powiatu lubelskiego. Na każdego Uczestnika projektu przypadnie 30 godzin dydaktycznych szkoleń grupowych. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


12.10.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb" dla grupy z Miasta Lublin oraz powiatu lubelskiego. Na każdego Uczestnika projektu przypadną 2 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi doradca zawodowy.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


07.08.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym wszystkie osoby z grupy z Miasta Chełm ukończyły realizację pełnej ścieżki wsparcia w projekcie zgodnie z zaplanowanymi założeniami. Kompetencje społeczne oraz kompetencje cyfrowe nabyło 12 osób (100% osób z grupy).

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


01.08.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Szkolenia kompetencji komputerowych" dla grupy z Miasta Chełm. Na każdego Uczestnika projektu przypadnie 30 godzin dydaktycznych szkoleń grupowych. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


21.07.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Szkolenia kompetencji społecznych" dla grupy z Miasta Chełm. Na każdego Uczestnika projektu przypadnie 30 godzin dydaktycznych szkoleń grupowych. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


17.07.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb" dla grupy z Miasta Chełm. Na każdego Uczestnika projektu przypadną 2 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi doradca zawodowy.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


14.07.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym, w związku ze zgłoszeniem się wystarczającej liczby osób spełniających kryteria kwalifikowalności, zakończona została rekrutacja Uczestników/-czek Projektu do grupy z Miasta Chełm.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

SZKOLENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
SZKOLENIE KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.
Rozpoczynamy •Akademię Aktywności OzN•
 
Termin realizacji: 05.06.2023-11.12.2023 r.
 
Jeśli:
• jesteś osobą pełnoletnią (powyżej 18 roku życia),
• posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz
• zamieszkujesz jeden z poniższych powiatów, a także
• chcesz podnieść poziom swojej aktywności i zwiększyć potencjał,
ten projekt jak właśnie dla Ciebie❕
 
Dla każdej osoby objętej wsparciem w projekcie oferujemy:
➀ Diagnozę potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania);
➁ Grupowe warsztaty kompetencji społecznych;
➂ Grupowe szkolenia kompetencji komputerowych;
➃ Integrację kulturalną (uczestnicy otrzymają bilety do instytucji kultury).
 
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących:
• powiat lubelski;
• Miasto Lublin;
• Miasto Chełm.
 
Dokumenty rekrutacyjne:
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy

11.12.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu osiągając jednocześnie wszystkie zaplanowane rezultaty.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


31.10.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w trwa realizacja modułu szkoleniowo-praktycznego. Na każdego Uczestnika przypadnie po 100 godzin zajęć szkoleniowo-praktycznych (średnio 50 godzin szkolenia zawodowego oraz średnio 50 godzin praktyki zawodowej).
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

11.10.2023 r.
Zakończyliśmy realizację modułu zawodowego dla wszystkich Uczestników. Przed nami moduł szkoleniowo-praktyczny. Na każdego Uczestnika przypadnie po 100 godzin zajęć szkoleniowo-praktycznych (średnio 50 godzin szkolenia zawodowego oraz średnio 50 godzin praktyki zawodowej).
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

25.09.2023 r.
W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację wsparcia "Nawiązanie kontaktu z pracodawcami". Na każdego Uczestnika przypadnie 6 godzin zegarowych wsparcia.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

22.09.2023 r.
W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację "Indywidualnego poradnictwa zawodowego" oraz "Indywidualnego pośrednictwa pracy". Na każdego Uczestnika przypadnie po 6 godzin zegarowych każdego w/w rodzaju wsparcia.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

20.09.2023 r.
W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację "Indywidualnego doradztwa zawodowego".Na każdego Uczestnika przypadnie 6 godzin zegarowych wsparcia.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

18.09.2023 r.
Rozpoczęliśmy realizację modułu zawodowego dla Uczestników projektu. Pierwszą formą wsparcia jest "Indywidualny plan drogi życiowej i zawodowej". W ramach spotkań nastąpi przygotowanie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej w postaci IPD z udziałem Uczestnika i doradcy zawodowego oraz wdrożenie IPD. Na każdego Uczestnika przypadnie 6 godzin zegarowych wsparcia.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

29.08.2023 r.
Pragniemy poinformować, iż z powodzeniem zakończyliśmy rekrutację do projektu.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

HARMONOGRAMY


INDYWIDUALNY PLAN DROGI ŻYCIOWEJ I ZAWODOWEJ:
INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE:
INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE:
INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY:
NAWIĄZANIE KONTAKTU Z PRACODAWCAMI:
MODUŁ SZKOLENIOWO-PRAKTYCZNY:

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


05.06.2023 r.
Rozpoczynamy projekt "Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy".
 
Termin realizacji: 05.06.2023-11.12.2023 r.
 
Jeśli:
• jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej,
• posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz
• zamieszkujesz jeden z poniższych powiatów, a także
• chcesz podnieść poziom swojej aktywności zawodowej,
ten projekt jak właśnie dla Ciebie❕
 
Dla każdej osoby objętej wsparciem w projekcie oferujemy:
➀ Indywidualny Plan Drogi Życiowej i Zawodowej;
➁ Indywidualne Doradztwo Zawodowe;
➂ Indywidualne Poradnictwo Zawodowe;
➃ Indywidualne Pośrednictwo pracy;
➄ Nawiązanie kontaktu z pracodawcami;
➅ Moduł szkoleniowo-praktyczny u pracodawcy.
 
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących:
• powiat lubelski;
• Miasto Lublin;
• Miasto Chełm.
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Lubelska Akademia Wolontariusza OzN

11.12.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu osiągając jednocześnie wszystkie zaplanowane rezultaty.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


14.11.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym wszystkie osoby z trzeciej grupy ukończyły realizację pełnej ścieżki wsparcia w projekcie zgodnie z zaplanowanymi założeniami. Kompetencje potwierdzone odbytym egzaminem zewnętrznym wraz z wydaniem stosowanego Certyfikatu nabyło 7 osób (100% osób z grupy).

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


06.11.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację Grupowych Szkoleń Kompetencji dla trzeciej grupy w ramach projektu. Celem głównym formy wsparcia jest wzrost kompetencji wśród wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie holistycznej i profesjonalnej pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


21.10.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację Indywidualnych Warsztatów Umiejętności dla trzeciej grupy w ramach projektu. Celem głównym formy wsparcia jest wzrost umiejętności wśród wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie komunikacji, umiejętności interpersonalnych i odporności na stres.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


01.10.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym wszystkie osoby z drugiej grupy ukończyły realizację pełnej ścieżki wsparcia w projekcie zgodnie z zaplanowanymi założeniami. Kompetencje potwierdzone odbytym egzaminem zewnętrznym wraz z wydaniem stosowanego Certyfikatu nabyło 7 osób (100% osób z grupy).

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


15.09.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację Grupowych Szkoleń Kompetencji dla drugiej grupy w ramach projektu. Celem głównym formy wsparcia jest wzrost kompetencji wśród wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie holistycznej i profesjonalnej pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


09.09.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację Indywidualnych Warsztatów Umiejętności dla drugiej grupy w ramach projektu. Celem głównym formy wsparcia jest wzrost umiejętności wśród wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie komunikacji, umiejętności interpersonalnych i odporności na stres.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


28.08.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym wszystkie osoby z pierwszej grupy ukończyły realizację pełnej ścieżki wsparcia w projekcie zgodnie z zaplanowanymi założeniami. Kompetencje potwierdzone odbytym egzaminem zewnętrznym wraz z wydaniem stosowanego Certyfikatu nabyło 7 osób (100% osób z grupy).

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


21.08.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację Grupowych Szkoleń Kompetencji dla pierwszej grupy w ramach projektu. Celem głównym formy wsparcia jest wzrost kompetencji wśród wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie holistycznej i profesjonalnej pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


14.08.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację Indywidualnych Warsztatów Umiejętności dla pierwszej grupy w ramach projektu. Celem głównym formy wsparcia jest wzrost umiejętności wśród wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie komunikacji, umiejętności interpersonalnych i odporności na stres.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


GRUPOWE SZKOLENIA KOMPETENCJI:

05.06.2023 r.

Rozpoczynamy •Lubelską Akademię Wolontariusza OzN•
 
Termin realizacji: 05.06.2023-11.12.2023 r.
 
Do projektu zapraszamy •wolontariuszki i wolontariuszy• bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
 
Dla każdej osoby objętej wsparciem w projekcie oferujemy:
➀ indywidualne warsztaty umiejętności w zakresie komunikacji, umiejętności interpersonalnych i odporności na stres
oraz
➁ grupowe szkolenie kompetencyjne w zakresie holistycznej i profesjonalnej pracy z osobami z niepełnosprawnością wraz z wydaniem certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego nabycie kompetencji.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących:
• Miasto Lublin;
• powiat lubelski;
• Miasto Chełm;
• powiat chełmski;
• powiat świdnicki;
• powiat lubartowski.
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Lubelski Ośrodek Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM

15.11.2023 r.

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste otwarcie Lubelskiego Ośrodka Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM. Tym samym zakończyliśmy realizację projektu "Lubelski Ośrodek Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM" osiągając zaplanowane rezultaty.

Lubelski Ośrodek Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM będzie miejscem, w którym realizowana będzie misja naszej Fundacji w postaci promowania postaw patriotycznych i kształtowania świadomego własnej tożsamości młodego obywatela, a także aktywizacji społeczno-edukacyjnej młodzieży z grup marginalizowanych i wykluczonych społecznie.

W/w misję realizować będziemy poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym celu prowadzone będą m.in. "żywe" lekcje historii w nowoczesnej formie z historykami oraz wychowawcami młodzieży zaangażowanymi w rozwój postaw patriotycznych młodego pokolenia, cykl grupowych warsztatów edukacyjnych pn. "Polak - to brzmi dumnie", przybliżające wybitne postaci polskiej historii, czy też wyjazdy edukacyjne w celu porządkowania polskich cmentarzy i inne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych działalnością LOWE POSTSCRIPTUM, jesteśmy dla Was!

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.


25.10.2023 r.

TABLICA INFORMACYJNA

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.


24.10.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 13.10.2023 r. dokonaliśmy zakupu 1 szt. obiektu budowlanego (nieruchomości). Przyczyniło się to do osiągnięcia twardego rezultatu realizacji Zadania, tj. utworzenia Lubelskiego Ośrodka Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM. O jego uroczystym otwarciu poinformujemy wkrótce.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.


28.06.2023 r.

Miło nam poinformować, iż w dniu 27.06.2023 r. zawarliśmy umowę z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego na realizację Zadania objętego Priorytetem II w ramach Programu Fundusz Patriotyczny pod nazwą: Lubelski Ośrodek Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM.

Celem głównym Zadania jest zakup obiektu budowlanego w Mieście Lublin pod Lubelski Ośrodek Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM w terminie do 15.11.2023 r.

Lubelski Ośrodek Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM będzie miejscem, w którym realizowana będzie misja naszej Fundacji w postaci promowania postaw patriotycznych i kształtowania świadomego własnej tożsamości młodego obywatela, a także aktywizacji społeczno-edukacyjnej młodzieży z grup marginalizowanych i wykluczonych społecznie.

W/w misję realizować będziemy poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym celu prowadzone będą m.in. "żywe" lekcje historii w nowoczesnej formie z historykami oraz wychowawcami młodzieży zaangażowanymi w rozwój postaw patriotycznych młodego pokolenia, cykl grupowych warsztatów edukacyjnych pn. "Polak - to brzmi dumnie", przybliżające wybitne postaci polskiej historii, czy też wyjazdy edukacyjne w celu porządkowania polskich cmentarzy i inne.

Dodatkowo w Ośrodku funkcjonowały będą cykliczne wystawy, a także utworzona zostanie Izba Pamięci. Planujemy również realizację cyklu projekcji filmów historycznych dla ogółu społeczeństwa.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Akademia Cyfrowych Kompetencji II

31.03.2024 r.
Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy realizację projektu osiągając wszystkie zaplanowane rezultaty.

29.02.2024 r.
Pragniemy poinformować, iż z powodzeniem zakończyliśmy rekrutację do projektu „Akademia Cyfrowych Kompetencji II”.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu

01.01.2024 r.
Pragniemy poinformować, iż od dnia dzisiejszego zmianie uległ adres biura projektu.
Aktualny adres biura to ul. Gliniana 27/6, 20-616 Lublin.

01.10.2023 r.
#AkademiaCyfrowychKompetencji #FundacjaPostscriptum #FPS
Zgodnie z Uchwałą Zarządu FUNDACJI POSTSCRIPTUM nr nr 2/2023 z dnia 01 października 2023 r., od dnia 1 października 2023 r. rozpoczynamy realizację projektu „Akademia Cyfrowych Kompetencji II”.
Termin realizacji projektu: 01.10.2023-31.03.2024 r.
Obszar realizacji projektu: Makroregion Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).
Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie lub uzupełnienie umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych przez co najmniej 90% spośród 60 osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych, poprzez realizację 200 godzin warsztatów i/lub szkoleń cyfrowych w terminie do 30.09.2023 r.
Grupa docelowa: 60 osób dorosłych posiadających niski poziom umiejętności, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych, w tym:
• co najmniej 36 osób (60% grupy docelowej) stanowią osoby powyżej 60 roku życia (Seniorzy);
• co najmniej 24 osoby (40% grupy docelowej) stanowią osoby z niepełnosprawnościami;
• co najmniej 18 osób (30% grupy docelowej) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach;
• co najmniej 18 osób (30% grupy docelowej) stanowią osoby z terenów wiejskich;
• co najmniej 12 osób (20% grupy docelowej) stanowią uchodźcy wojenni z Ukrainy.
Planowane działania:
➀ Rekrutacja i promocja (10.2023-02.2024) – rekrutacja do projektu będzie otwarta dla każdego zainteresowanego. Będzie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Promocja projektu : Spotkania; Ulotki i plakaty; Poinformowanie lokalnych działaczy społecznych; Rozesłanie e-informacji nt. projektu m.in. NGO; Tzw. "marketing szeptany". W trakcie rekrutacji do projektu nastąpi diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych oraz tematyki warsztatów/szkoleń.
➁ Warsztaty/szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych (11.2023-03.2024) – Wymiar: 40 godzin dla każdej grupy (5 spotkań po 8 godzin). Forma wsparcia ma charakter grupowy, a w jednych zajęciach weźmie udział średnio 12 osób. Łącznie z warsztatów/szkoleń skorzysta 60 osób (5 grup x średnio 12 osób). Ramowy program szkolenia zostanie dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb potencjalnych Uczestników projektu.
Proponowany "koszyk szkoleń":
▪️ Podstawy obsługi komputera i Internetu;
▪️ Szkolenie z obsługi komputera, smartfonu i Internetu;
▪️ Szkolenie z obsługi komunikatorów on-line;
▪️ Bankowość on-line i bezpieczeństwo w sieci;
▪️ Załatwianie spraw urzędowych/pacjenckich on-line;
▪️ Szkolenie z zakresu obróbki komputerowej zdjęć.
Warsztaty/szkolenia przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Cyfrowe Kluby Seniora" dofinansowanego z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. "Cyfrowe Kluby Seniora".
W efekcie realizacji projektu, co najmniej 90% osób z grupy docelowej podniesie/uzupełni umiejętności i/lub kompetencje cyfrowe, co poświadczone zostanie wydaniem Zaświadczenia.
Wskaźniki produktu:
1. Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach/szkoleniach z zakresu umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych: 60 osób;
2. Liczba osób powyżej 60 roku życia (Seniorów), które wzięły udział w projekcie: 36 osób;
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w projekcie: 24 osoby;
4. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które wzięły udział w projekcie: 18 osób;
5. Liczba osób z terenów wiejskich, które wzięły udział w projekcie: 18 osób;
6. Liczba uchodźców wojennych z Ukrainy, które wzięły udział w projekcie: 12 osób.
Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób, które podniosły/uzupełniły umiejętności i/lub kompetencje cyfrowe w związku z udziałem w projekcie: co najmniej 54 osoby;
2. Liczba godzin warsztatów i/lub szkoleń cyfrowych, zrealizowanych w ramach projektu: 200 godzin.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content