Kompetencje dla Organizacji Młodzieżowych

02.01.2024 r.

Rozpoczynamy kolejny projekt ❕
Serdecznie zapraszamy aktywne członkinie i aktywnych członków samorządów uczniowskich, samorządów uczelnianych, samorządów doktorantów, uczelnianych organizacji studenckich, młodzieżowych rad lub młodzieżowych sejmików JST, a także innych organizacji młodzieżowych do udziału w projekcie "Kompetencje dla Organizacji Młodzieżowych".
Celem projektu jest trwałe wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji wśród przedstawicieli organizacji młodzieżowych z województwa lubelskiego.
Zaplanowane działania w projekcie to:
➀ Diagnoza potrzeb szkoleniowo-warsztatowych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie/aktualizacja strategii działania;
➁ Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci indywidualnych warsztatów umiejętności;
➂ Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci grupowych szkoleń kompetencyjnych.
📑 Dokumenty rekrutacyjne:
 1. już wkrótce
 2. już wkrótce
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Akademia Młodych Kompetentnych

06.03.2024 r.

Pragniemy poinformować, iż w uzasadnionych przypadkach, poniższe przesłanki kwalifikowalności do grupy docelowej mogą zostać potwierdzone poprzez stosowne oświadczenie, którego wzór załączamy poniżej:

 • Pochodzenie ucznia z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci: - w wieku do ukończenia 18. roku życia, - w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole, do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki;
 • Posiadanie przez ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej;
 • Wychowywanie się w rodzinie niepełnej;
 • Posiadanie przez ucznia doświadczenia migracji.

Załącznik nr 3 wzór OŚWIADCZEŃ

Projekt "Akademia Młodych Kompetentnych" dofinansowany jest w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy numer 24/FELU.10.03-IZ.00-0048/23-00. Numer projektu: FELU.10.03-IZ.00-0048/23.


26.02.2024 r.

Rekrutacja do projektu "Akademia Młodych Kompetentnych" w toku❗️

Zarząd Fundacji wraz z wolontariuszami prowadzą aktywną rekrutację do projektu w lubelskich szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących. Dziękujemy wszystkim Paniom i Panom Dyrektorom za tak miłe i ciepłe przyjęcie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, mamy jeszcze wolne miejsca w projekcie. Jesteś rodzicem/opiekunem prawnym i chcesz aby Twoje dziecko nabyło kompetencje społeczne? Pracujesz z dziećmi/młodzieżą w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Jesteś uczniem LO w wieku pow. 18 lat i chcesz wziąć udział w fajnym szkoleniu? Skontaktuj się z nami 🙂

Projekt "Akademia Młodych Kompetentnych" dofinansowany jest w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy numer 24/FELU.10.03-IZ.00-0048/23-00. Numer projektu: FELU.10.03-IZ.00-0048/23.


20.01.2024 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. REGULAMIN PROJEKTU
 2. Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY
 3. Załącznik nr 2 wzór ZAŚWIADCZENIA


19.01.2024 r.

Rozpoczynamy "Akademię Młodych Kompetentnych"❗️

Projekt "Akademia Młodych Kompetentnych" dofinansowany jest w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy numer 24/FELU.10.03-IZ.00-0048/23-00. Numer projektu: FELU.10.03-IZ.00-0048/23.

Termin realizacji projektu: 01.01.2024-31.12.2024 r.

Zadania realizowane w ramach projektu: SZKOLENIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – Na każdego/-ą uczestnika/-czkę projektu przypadnie 48 godzin szkoleniowych (8 spotkań x 6 godzin szkoleniowych). Zakres szkoleń: uczestnicy/-czki projektu nabędą kompetencje zgodnie z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). Dla każdej grupy szkoleniowej przeprowadzonych zostanie 8 kompetencji, zgodnie z poniższym ramowym programem szkolenia (1 spotkanie = 1 kompetencja): 1. Pracować w zespole; 2. Posługiwać się mową ciała; 3. Przewodzić innym osobom; 4. Wypracowywać kompromis; 5. Motywować innych; 6. Przyjmować konstruktywną krytykę; 7. Wchodzić w interakcję z innymi osobami. Na tym spotkaniu wykorzystane zostaną zasoby dostępne na ZSK, tj. e-materiały przeznaczone do nauki pn. "Komunikacja kluczem do integracji"; 8. Tematyka ostatniego spotkania obejmowała będzie rozwój kompetencji z zakresu edukacji ekologicznej (projekt zakłada rozwijanie kompetencji dotyczących zielonej transformacji).

Grupę docelową w projekcie stanowią 84 osoby (60 kobiet, 24 mężczyzn) – będą to uczennice i uczniowie szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Uczennica/uczeń znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej – uczennica/uczeń spełniający co najmniej jedną z następujących przesłanek:

 1. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.);
 2. Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.);
 3. Pochodzenie ucznia z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci:
  − w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  − w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole,
  do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki;
 4. Posiadanie przez ucznia statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. Posiadanie przez ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej;
 6. Wychowywanie się w rodzinie niepełnej;
 7. Pobieranie przez jedno z rodziców/opiekunów prawnych (w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wobec którego, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 8. Posiadanie przez ucznia doświadczenia migracji.

Ze wsparcia wykluczone są osoby kształcące się w szkołach podstawowych dla dorosłych oraz w liceach dla dorosłych.

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji społecznych przez co najmniej 90% spośród 84 uczestników/-czek projektu (60 kobiet, 24 mężczyzn), poprzez realizację 48-godzinnych szkoleń z zakresu kompetencji społecznych w terminie do 31.12.2024 r.

W rezultacie realizacji projektu co najmniej 76 uczestników/-czek projektu (54 kobiet, 22 mężczyzn) nabędzie kompetencje społeczne, dzięki czemu osiągnięty zostanie cel szczegółowy FELU.10.03: wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 300 300,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 270 270,00 PLN.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 255 255,00 PLN.

Biuro projektu:
Ul. Gliniana 27/6, 20-616 Lublin
Tel. 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu

Plakat informujący o projekcie:

Rób cyrk!

#RóbCyrk #FundacjaPostscriptum #FPS

Robimy cyrk❗🤡🎪🎠

Pragniemy poinformować, iż z dniem 02.01.2024 r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Rób cyrk!".

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży mieszkających w miejscowości Zemborzyce przez rozwój oferty edukacyjnej w formie zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji cyrkowych przez 30 dzieci w wieku 3-9 lat oraz rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych u 10 pracowników świetlic, przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych pracujących na co dzień z dziećmi z terenu gminy Konopnica.

Dokumenty rekrutacyjne:

OSP Zemborzyce

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

📞+48 500 387 277

✉ emilia.rolak@fundacjapostscriptum.eu

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na Dobry Początek!” – edycja XVI.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)

27.03.2024 r.

#Seniorzy #Zakrzówek #FundacjaPostscriptum #FPS
 
📢 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)", którego celem głównym jest aktywizacja społeczna (w tym technologiczna, ruchowa oraz kulturalna) 30 Seniorów i Seniorek (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących gminę Zakrzówek.
 
📅 Projekt realizujemy w terminie 02.04.2024-11.12.2024 r.
 
✔️ Do udziału w projekcie zapraszamy Seniorów i Seniorki (w wieku 60 lat i więcej), zamieszkujących/zamieszkujące na terenie gminy Zakrzówek, którzy/które posiadają potrzeby w dostępie do aktywnych form włączających społecznie, w tym technologicznie, ruchowo oraz kulturalnie. Zajęcia stacjonarne w ramach projektu odbędą się w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.
 
Planowane działania w ramach projektu:
➀ Międzypokoleniowe warsztaty z zakresu tworzenia drzewa genealogicznego;
➁ Grupowa fizjoterapia ruchowa;
➂ Muzykoterapia;
➃ Wyjazd do teatru do Lublina;
➄ Spotkanie podsumowujące.
 
🕔 Rekrutacja potrwa do 31.05.2024 r. lub do wyczerpania miejsc.
 
📑 Dokumenty rekrutacyjne:
📑 Formularze rekrutacyjne oraz Regulamin Projektu dostępne są także w siedzibie Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 b, 23-213 Zakrzówek.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.AP.4171.20.2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2024.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content