O Fundacji

FUNDACJA POSTSCRIPTUM powstała w lutym 2021 roku z inicjatywy jej Członków Zarządu – Adama Ślusarskiego oraz Pawła Gawryszczaka. Misja, która przyświeca działaniom fundacji związana jest z realizacją przedsięwzięć aktywizacyjnych dla osób z grup marginalizowanych.

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie społeczeństwa, a w szczególności młodzieży w kształtowaniu postaw prospołecznych, prozdrowotnych i proekologicznych,

 2. Działanie poprzez szerzenie w społeczeństwie wiedzy z dziedziny: gospodarki i nauki, kultury i sztuki, oświaty i wychowania, ochrony środowiska i ochrony zabytków, opieki i pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niepełnosprawnej i seniorów,

 3. Działanie poprzez realizowanie pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w szczególności osób z niepełnosprawnościami,

 4. Działanie na rzecz popularyzacji rozwoju rzemiosła i małej przedsiębiorczości Lubelszczyzny,

 5. Działanie na rzecz popularyzacji postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie i rozwoju innowacyjności w regionie,

 6. Promocja i wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju kultury i sztuki mieszkańców regionu, w tym kultury ludowej,

 7. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi Lubelszczyzną w Europie,

 8. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych,

 9. Kształcenie w formach pozaszkolnych,

 10. Działalność na rzecz obronności państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (w tym m.in. kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz Polskich Kontyngentów Wojskowych w misjach poza granicami państwa, wspieranie działalności klas wojskowych oraz podmiotów działających na rzecz obronności),

 11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (w tym działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane ze świętami narodowymi, wojskowymi oraz rocznicami historycznych wydarzeń),

 12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w tym m.in. programy i działania służące organizacji przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej w Siłach Zbrojnych RP, Straży Pożarnej oraz innych organizacji społecznych i zawodowych).

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content